Вы тут

Касір выдала лішнія 45 млн


У Мас­коў­скае РУ­УС ста­лі­цы звяр­ну­лі­ся прад­стаў­ні­кі служ­бы бяс­пе­кі ад­на­го з бан­каў з прось­бай да­па­маг­чы знай­сці клі­ен­та, яко­му ка­сір па­мыл­ко­ва вы­да­ла 45 міль­ё­наў руб­лёў.

Вы­свет­лі­ла­ся, што ў ка­су бан­ка зай­шоў муж­чы­на, каб аб­мя­няць до­ла­ры на бе­ла­рус­кія руб­лі. Ра­бот­ні­ца, здзяйс­ня­ючы ва­лют­на-аб­мен­ную апе­ра­цыю, па­мы­лі­ла­ся, у вы­ні­ку ча­го пе­рад­ала клі­ен­ту за­мест 5 міль­ё­наў 50 міль­ё­наў руб­лёў. Муж­чы­на, не зра­біў­шы пе­ра­лік атры­ма­най су­мы, па­клаў ку­пю­ры ў парт­фель і па­кі­нуў ад­дзя­лен­не бан­ка. Не­да­ста­ча вы­яві­ла­ся толь­кі праз не­каль­кі га­дзін. Ка­ме­ра ві­дэа­на­зі­ран­ня за­фік­са­ва­ла муж­чы­ну, яко­му па­мыл­ко­ва вы­да­лі ліш­нія гро­шы. Ра­бот­ні­кі бан­ка про­сяць клі­ен­та вяр­нуць іх. Про­сяць ад­гук­нуц­ца і тых, хто да­па­мо­жа ва ўста­наў­лен­ні асо­бы муж­чы­ны, які па­тра­піў на ві­дэа. За ін­фар­ма­цыю пра яго банк га­ран­туе ўзна­га­ро­джан­не.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.