Вы тут

З інтэрната — ва ўласны дом


Дзі­ця­чы дом ся­мей­на­га ты­пу ад­крыў­ся ў вёс­цы На­сі­ла­ва

Гэ­та двух­па­вяр­хо­вы ка­тэдж агуль­най пло­шчай больш як 230 квад­рат­ных мет­раў. На яго бу­даў­ніц­тва вы­дат­ка­ва­на 3,5 млрд руб­лёў з аб­лас­но­га бюд­жэ­ту. Ма­ла­дзе­чан­скі рай­вы­кан­кам вы­дзе­ліў на­ва­сё­лам 300 млн руб­лёў для па­куп­кі мэб­лі і бы­та­вой тэх­ні­кі.

Гас­па­да­ра­мі но­ва­га жыл­ля ста­ла сям'я Шчур­скіх. Баць­ка Сяр­гей — ін­ды­ві­ду­аль­ны прад­пры­маль­нік, ма­ці Воль­га мае вы­шэй­шую эка­на­міч­ную аду­ка­цыю. Муж і жон­ка ўсы­на­ві­лі пяць пры­ём­ных дзя­цей ва ўзрос­це 4-5 га­доў.

Дом асвя­ціў Пра­асвя­шчэн­ны епіс­кап Па­вел. Свя­тар па­жа­даў шмат­дзет­най сям'і ця­лес­най і ду­хоў­най мо­цы, доў­га­цяр­пен­ня, лю­бо­ві да дзя­цей і па­да­рыў аб­раз Хрыс­та Спа­сі­це­ля.

Ся­мей­ны дом у вёс­цы На­сі­ла­ва стаў дру­гім па лі­ку ў Ма­ла­дзе­чан­скім ра­ё­не. Пер­шы ад­крыў­ся ў па­сёл­ку Чысць у 2011 го­дзе.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».