Вы тут

На сувязі — міністр ЖКГ


Ці бу­дуць у най­блі­жэй­шы час па­вя­ліч­вац­ца та­ры­фы на па­слу­гі жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі? За кошт ча­го і ка­лі мож­на ча­каць па­вы­шэн­ня якас­ці аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніц­тва і аб якіх но­вых ме­та­дах эфек­тыў­на­га зні­жэн­ня са­бе­кош­ту па­слуг мо­жа іс­ці га­вор­ка? Якім чы­нам у най­блі­жэй­шай бу­ду­чы­ні за­пла­на­ва­на ажыц­ця­віць рэ­фор­му ЖКГ?

На гэ­тыя і ін­шыя пы­тан­ні чы­та­чам «Звяз­ды» ад­ка­жа мі­ністр жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі кра­і­ны Аляк­сандр Аляк­санд­ра­віч Це­ра­хаў пад­час пра­мой лі­ніі, якая ад­бу­дзец­ца ў рэ­дак­цыі га­зе­ты ў се­ра­ду 4 са­ка­ві­ка з 12.00 да 13.00.

Каб па­пя­рэд­не па­кі­нуць свае пы­тан­ні, да­сы­лай­це іх на элект­рон­ны ад­рас (іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па­зна­кай «Пра­мая лі­нія»-ЖКГ) ці тэ­ле­фа­нуй­це па ну­ма­ры: 287-17-51.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.