Вы тут

Нацбанк вырашыў аслабіць лейцы


Фі­нан­са­вы рэ­гу­ля­тар Бе­ла­ру­сі пры­няў ра­шэн­не аб зні­жэн­ні нор­мы аба­вяз­ко­ва­га про­да­жу ва­лют­най вы­руч­кі, якая па­сту­пае ў кра­і­ну, да 40%. Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў па­ста­но­ве На­цы­я­наль­на­га бан­ка №84 ад 19 лю­та­га, якая апуб­лі­ка­ва­на на На­цы­я­наль­ным пра­ва­вым ін­тэр­нэт-пар­та­ле і па­чы­нае дзей­ні­чаць з 25 лю­та­га.

Ад­ра­зу трэ­ба на­га­даць, што ле­тась з 19 снеж­ня нор­ма аба­вяз­ко­ва­га про­да­жу ва­лют­най вы­руч­кі бы­ла вы­зна­ча­на на ўзроў­ні 50%. Та­ды Нац­банк і ўрад Бе­ла­ру­сі пры­ня­лі ме­ры, якія бы­лі на­кі­ра­ва­ныя на не­да­пу­шчэн­не раз­віц­ця не­га­тыў­ных тэн­дэн­цый на ва­лют­ным і фі­нан­са­вым рын­ках кра­і­ны. У прэс-служ­бе фі­нан­са­вай уста­но­вы ад­зна­чы­лі, што пры­ня­тыя ў апош­нія ме­ся­цы за­ха­ды спры­я­лі нар­ма­лі­за­цыі сі­ту­а­цыі на ва­лют­ным рын­ку дзяр­жа­вы. У вы­ні­ку пе­ра­хо­ду да больш гнут­кай кур­са­вой па­лі­ты­кі іс­тот­на па­вя­лі­чыў­ся ўплыў су­ад­но­сін по­пы­ту і пра­па­но­вы ва­лю­ты на фар­мі­ра­ван­не аб­мен­на­га кур­са бе­ла­рус­ка­га руб­ля. А ўжо з трэ­цяй дэ­ка­ды лю­та­га ад­на­віў пра­цу па­за­бір­жа­вы ва­лют­ны ры­нак. Зра­зу­ме­ла, што на­зва­ныя фак­та­ры па­зі­тыў­на паў­плы­ва­лі на ўзро­вень дэ­валь­ва­цый­ных ча­кан­няў суб'­ек­таў гас­па­да­ран­ня і, ад­па­вед­на, пра­гноз­ныя ацэн­кі па рос­це пра­па­но­вы за­меж­най ва­лю­ты на ўнут­ра­ным ва­лют­ным рын­ку кра­і­ны.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.