Вы тут

У метро правераць... талончыкі


Ме­на­ві­та та­кім чы­нам у ста­ліч­ным мет­ра­па­лі­тэ­не прой­дзе аб­сле­да­ван­не па­са­жы­ра­па­то­ку. Ад­бу­дзец­ца яно 11 са­ка­ві­ка.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы мет­ра­па­лі­тэ­на, у гэ­ты дзень су­пра­цоў­ні­кі кож­на­му па­са­жы­ру на ўва­хо­дзе на стан­цыю вы­да­дуць спе­цы­яль­ны рэ­гіст­ра­цый­ны та­лон. На ім на­не­се­ны ну­мар стан­цыі і па­рад­ка­вы ну­мар. Пры вы­ха­дзе з мет­ро та­лон трэ­ба бу­дзе здаць.

Вы­ву­чэн­не па­са­жы­ра­па­то­ку пра­во­дзіц­ца з мэ­тай удас­ка­наль­ван­ня гра­фі­ку ру­ху цяг­ні­коў, вы­зна­чэн­ня ся­рэд­няй далёкас­ці па­езд­кі па­са­жы­раў, ін­тэн­сіў­нас­ці па­са­жы­ра­па­то­каў на ўсіх участ­ках лі­ній мет­ра­па­лі­тэ­на. Акра­мя гэ­та­га, ад­на з важ­ных мэ­таў аб­сле­да­ван­ня — рэ­гіст­ра­цыя коль­кас­ці па­са­жы­раў, якія ка­рыс­та­юц­ца пе­ра­са­дач­ным вуз­лом «Каст­рыч­ніц­кая» — «Ку­па­лаў­ская».

На час пра­вя­дзен­ня аб­сле­да­ван­ня на стан­цы­ях і ў ва­го­нах бу­дуць раз­ме­шча­ны ін­фар­ма­цый­ныя ліс­тоў­кі, а па гуч­най су­вя­зі прой­дуць ад­па­вед­ныя аб'­явы. Мет­ра­па­лі­тэн про­сіць па­са­жы­раў з ра­зу­мен­нем ад­не­сці­ся да маг­чы­мых за­тры­мак і ча­со­вых ня­зруч­нас­цяў. На­пэў­на, і ў да­ро­гу ў гэ­ты дзень, ка­лі вы­ра­шы­лі ска­рыс­тац­ца па­слу­га­мі мет­ро, трэ­ба вы­брац­ца кры­шач­ку ра­ней.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.