Вы тут

Пад манастыр «падвёў» сябе сам


За­трым­лі­ваць па­ру­шаль­ні­ка на тэ­ры­то­рыі жа­но­ча­га ма­нас­ты­ра брэсц­кім па­меж­ні­кам ра­ней не да­во­дзі­ла­ся. Ма­нас­тыр раз­ме­шча­ны на тэ­ры­то­рыі Брэсц­кай крэ­пас­ці, фак­тыч­на по­бач з дзяр­жаў­най мя­жой. Тут і быў за­ўва­жа­ны ня­про­ша­ны госць.

Ка­лі яго за­тры­ма­лі, ён не стаў ад­пі­рац­ца, а рас­ка­заў, што ха­цеў праз тэ­ры­то­рыю ма­нас­ты­ра абы­сці пункт па­меж­на­га про­пус­ку «Брэст» і тра­піць на тэ­ры­то­рыю Поль­шчы. Ака­за­ла­ся, што гра­ма­дзян Ра­сіі ўжо не раз пры­цяг­ваў­ся да ад­каз­нас­ці ў на­шай кра­і­не за роз­ныя па­ру­шэн­ні. Так, у 2013 го­дзе яму быў за­ба­ро­не­ны ўезд у Бе­ла­русь на пяць га­доў. Але ця­гам мі­ну­ла­га го­да ён зноў два ра­зы пры­цяг­ваў­ся да ад­каз­нас­ці за па­ру­шэн­не гэ­тай за­ба­ро­ны.

Яна СВЕ­ТА­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.