Вы тут

Улады адказваюць на пытанні жыхароў краіны


Пра­мыя тэ­ле­фон­ныя лі­ніі пра­цяг­ва­юц­ца

У Бе­ла­ру­сі сё­ле­та ар­га­ні­за­ва­на што­тыд­нё­вае пра­вя­дзен­не абл­вы­кан­ка­ма­мі і Мін­скім гар­вы­кан­ка­мам пра­мых тэ­ле­фон­ных лі­ній у мэ­тах па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­ці пра­цы са зва­ро­та­мі гра­ма­дзян і юры­дыч­ных асоб, вы­ка­ра­нен­ня фак­таў бю­ра­кра­тыз­му і ця­га­ні­ны, па­пе­ра­твор­час­ці, а так­са­ма для не­ад­клад­на­га вы­ра­шэн­ня праб­лем­ных пы­тан­няў, якія ўзні­ка­юць у лю­дзей. Та­кія «пра­мыя лі­ніі» стар­та­ва­лі 17 сту­дзе­ня і пра­вод­зяц­ца кож­ную су­бо­ту.

На су­вязь з жы­ха­ра­мі рэ­гі­ё­наў 7 са­ка­ві­ка з 9.00 да 12.00 вый­дуць:

Брэсц­кі абл­вы­кан­кам

Юхі­мук Мі­ха­іл Іва­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні: 80162213121

Ві­цеб­скі абл­вы­кан­кам

Ця­рэнць­еў Ула­дзі­мір Ула­дзі­мі­ра­віч — на­мес­нік стар­шы­ні: 80212204260

Го­мель­скі абл­вы­кан­кам

Мак­сі­мен­ка Аляк­сандр Ула­дзі­мі­ра­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні: 80232751237

Гро­дзен­скі абл­вы­кан­кам

Жук Іван Алей­за­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні: 80152735644

Мін­скі абл­вы­кан­кам

Мар­ке­віч Іван Ста­ні­сла­ва­віч — кі­раў­нік спра­ва­мі: 80175004160

Ма­гі­лёў­скі абл­вы­кан­кам

Чы­кі­да Алег Іва­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні: 80222501869

Мін­скі гар­вы­кан­кам

Ко­таў Мі­ка­лай Аляк­санд­ра­віч — кі­раў­нік спраў: 8017222 44 44.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.