Вы тут

Памятка для пачаткоўцаў


Сё­ле­та Вя­лі­кі пост пра­цяг­ва­ец­ца з 23 лю­та­га да 11 кра­са­ві­ка.

Най­больш стро­га вер­ні­кам рэ­ка­мен­ду­ец­ца вы­кон­ваць пост у пер­шы і апош­ні з 7 тыд­няў, вы­клю­чыў­шы з ра­цы­ё­ну мяс­ныя, ма­лоч­ныя, яеч­ныя і рыб­ныя стра­вы, а так­са­ма ал­ка­голь. Да­лей да па­чат­ку тыд­ня пе­рад Вя­лі­ка­днем у не­ка­то­рыя дні да­зва­ля­ец­ца ўжы­ваць ры­бу ці рыб­ную ік­ру.

Ня­ма за­ба­ро­ны на да­маш­нія на­рых­тоў­кі: ква­ша­ную ка­пус­ту, ма­ры­на­ва­ную са­да­ві­ну і га­род­ні­ну, ва­рэн­не, со­кі, а так­са­ма паў­фаб­ры­ка­ты з за­ма­ро­жа­ных ці су­ша­ных гры­боў, ягад, га­род­ні­ны, зе­ля­ні­ну, спе­цыі, арэ­хі. Па су­бо­тах і ня­дзе­лях мож­на ў не­вя­лі­кай коль­кас­ці вы­ка­рыс­тоў­ваць алей і ві­на­град­нае ві­но.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.