Вы тут

Набываць лекі ў інтэрнэце небяспечна


У кра­і­не па­ча­ла­ся ра­бо­та па ўвя­дзен­ні на ін­тэр­нэт-рэ­сур­сах тэх­ніч­ных аб­ме­жа­ван­няў для раз­мя­шчэн­ня рэ­клам­ных аб'­яў фі­зіч­ных асоб, якія пра­па­ну­юць на­быць у іх ле­ка­выя срод­кі. Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю звяр­тае ўва­гу на маг­чы­мую не­бяс­пе­ку для зда­роўя па­доб­ных па­ку­пак.

Па­вод­ле да­ных ве­дам­ства, Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя вы­яві­ла шмат­лі­кія вы­пад­кі пра­па­ноў ле­ка­вых прэ­па­ра­таў, не­за­рэ­гіст­ра­ва­ных і за­ба­ро­не­ных да рэа­лі­за­цыі ў Бе­ла­ру­сі, на­бы­тых за мя­жой, з па­ру­ша­най упа­коў­кай. Як вы­свет­лі­ла­ся, гра­ма­дзя­нам у су­свет­ным па­ву­цін­ні пра­па­ну­юц­ца ін'­ек­цый­ныя срод­кі, ан­ты­бі­ё­ты­кі, су­праць­пух­лін­ныя і іму­на­ма­ду­лю­ю­чыя срод­кі, ан­ты­дэ­прэ­сан­ты — тое, што мо­жа пры­зна­чац­ца ўра­чом толь­кі пас­ля аб­сле­да­ван­ня і па­ста­ноў­кі ды­яг­на­зу! Мін­ганд­лю па­пя­рэдж­вае фі­зіч­ных асоб, якія раз­мя­шча­юць ін­тэр­нэт-рэ­кла­му аб про­да­жы ле­каў, аб не­да­пу­шчаль­нас­ці ажыц­цяў­лен­ня і рэ­кла­ма­ван­ня не­за­кон­най дзей­нас­ці, а так­са­ма аб ад­мі­ніст­ра­цый­най ад­каз­нас­ці (у вы­гля­дзе штра­фу ад 900 тыс. да 5,4 млн руб­лёў).

Згод­на з За­ко­нам «Аб ле­ка­вых срод­ках» ад 2006 го­да, роз­ніч­ная рэа­лі­за­цыя ле­ка­вых срод­каў на­сель­ніц­тву, ар­га­ні­за­цы­ям ахо­вы зда­роўя і ін­шым ар­га­ні­за­цы­ям для ме­ды­цын­ска­га пры­мя­нен­ня ажыц­цяў­ля­ец­ца ў ап­тэ­ках. За­ба­ро­не­на рэа­лі­за­цыя ле­каў, нар­ка­тыч­ных срод­каў і псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў праз ін­тэр­нэт, па аб'­явах у СМІ або пры­ват­ных аб'­явах, ме­та­дам са­ма­аб­слу­гоў­ван­ня, праз раз­ваз­ную і раз­нос­ную рэа­лі­за­цыю, у тым лі­ку з лат­коў.

Але­на БЕ­РАС­ЦЯН­КА

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.