Вы тут

Тарыфы ЖКГ пакуль не павялічаць (+ВІДЭА)


А па­мер пе­ні за пра­тэр­мі­ноў­ку па­ві­нен сты­му­ля­ваць свое­ча­со­вую апла­ту

У блі­жэй­шы час Мі­ніс­тэр­ства жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі не пла­нуе па­вя­ліч­ваць та­ры­фы на па­слу­гі. Ін­дэк­са­цыя кош­ту ка­му­нал­кі ад­бу­дзец­ца толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі вы­рас­це ся­рэд­няя зар­пла­та па кра­і­не. Пра гэ­та па­ве­да­міў мі­ністр жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі Аляк­сандр Це­ра­хаў пад­час «пра­мой лі­ніі», якая ад­бы­ла­ся ў на­шай рэ­дак­цыі.

5-37

1 са­ка­ві­ка ўрад ужо пра­ін­дэк­са­ваў та­ры­фы на газ, ацяп­лен­не і элект­рыч­насць (гл. ну­мар за 3 са­ка­ві­ка 2015 го­да). «У блі­жэй­шы час ні­я­кіх рэз­кіх па­вы­шэн­няў та­ры­фаў на па­слу­гі ЖКГ не пра­ду­гледж­ва­ец­ца. У нас дак­лад­на вы­зна­ча­ны ўмо­вы рос­ту та­ры­фаў на ка­му­наль­ныя па­слу­гі. Як пра­ві­ла, гэ­та ад­бы­ва­ец­ца адзін раз на год з 1 сту­дзе­ня і не бо­лей, чым на 5 до­ла­раў. Але ка­лі за­ра­бот­ная пла­та па кра­і­не рэз­ка ўзрас­це, што па­ка­жуць ста­тыс­тыч­ныя звест­кі, мы ма­ем пра­ва пра­ін­дэк­са­ваць та­ры­фы на жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя па­слу­гі пра­пар­цы­я­наль­на тэм­пу рос­ту на­мі­наль­най за­ра­бот­най пла­ты. З'я­віц­ца спра­ва­здач­насць Бел­ста­та, ста­не яс­най сі­ту­а­цыя з уз­роў­нем за­роб­каў, та­ды і бу­дзем рэ­ага­ваць», — па­тлу­ма­чыў Аляк­сандр Це­ра­хаў.

Не пла­ну­ец­ца так­са­ма па­куль і па­ве­лі­чэн­ня пе­ні за пра­тэр­мі­ноў­ку па ка­му­наль­ных пла­ця­жах. Але мі­ністр ЖКГ лі­чыць, што штра­фы па­він­ны быць «больш-менш іс­тот­ны­мі, каб сты­му­ля­ваць на­сель­ніц­тва свое­ча­со­ва ўно­сіць апла­ту». Сён­ня па­мер пе­ні скла­дае 0,3% за кож­ны дзень пра­тэр­мі­ноў­кі. «Пе­ня па­він­на нес­ці не вы­ха­ваў­чую, а эка­на­міч­ную функ­цыю, — ска­заў Аляк­сандр Це­ра­хаў. — Ка­лі прад­пры­ем­ства не атры­ма­ла свое­ча­со­ва апла­ту, то з'яў­ля­ец­ца вы­па­да­ючы пры­бы­так. Кі­раў­ніц­тва ў гэ­тай сі­ту­а­цыі па­він­на пай­сці ў банк і ўзяць крэ­дыт пад той ад­со­так, які сён­ня пра­па­ну­ец­ца. Да та­го ж не­аб­ход­на за­бяс­пе­чыць да­дат­ко­выя апе­ра­цый­ныя па­слу­гі — ад­цяг­нуць ад­на­го са спе­цы­я­ліс­таў, на­пі­саць за­яву ў банк. Для мя­не як кі­раў­ні­ка прад­пры­ем­ства гэ­та да­дат­ко­выя ня­зруч­нас­ці, якія ства­ра­юць за­ліш­нія вы­дат­кі. Трэ­ба ра­зу­мець, што ў нас так­са­ма пра­цу­юць лю­дзі, у якіх ёсць сям'я і якія так­са­ма атрым­лі­ва­юць за­ра­бот­ную пла­ту. Нель­га за­бы­ваць аб апла­це па­слуг ЖКГ. За ін­тэр­нэт ці тэ­ле­фон мы ж не за­бы­ва­ем­ся пла­ціць».

Яшчэ ад­но важ­нае пы­тан­не пра­гу­ча­ла з вус­наў ра­бот­ні­каў ЖЭ­Саў. Іх не­па­ко­іць уз­ро­вень зар­плат май­строў і ра­бо­чых. «Гэ­тыя пы­тан­ні на­са­мрэч здзіў­ля­юць, — ад­зна­чыў Аляк­сандр Це­ра­хаў. — Я ба­чу, што лю­дзям прос­та не рас­каз­ва­юць, не да­но­сяць да іх тыя дум­кі, якія мы сён­ня пе­ра­тва­ра­ем у жыц­цё. Гэ­та ты­чыц­ца і за­ра­бот­най пла­ты, і фор­маў вы­зна­чэн­ня апла­ты пра­цы для май­строў і ра­бо­чых. Ду­маю, што не­аб­ход­на пра­во­дзіць тлу­ма­чаль­ную пра­цу і з ра­бот­ні­ка­мі жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі». Па сло­вах мі­ніст­ра, у хут­кім ча­се сі­ту­а­цыя з апла­тай іх пра­цы зме­ніц­ца. Ра­бо­чыя бу­дуць за­ці­каў­ле­ныя ў больш ін­тэн­сіў­най пра­цы і ад­па­вед­на за­раб­ляць, а зар­пла­та май­строў бу­дзе на па­ра­дак вы­шэй­шай, чым у ра­бо­чых, што так­са­ма пра­сты­му­люе імк­нен­не да кар'­ер­на­га рос­ту.

Пад­ра­бяз­ней пра гэ­тыя праб­ле­мы
і ін­шыя ас­пек­ты пра­цы ЖКГ чытайце
ў блі­жэй­шых ну­ма­рах га­зе­ты.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ,
Сяр­гей КУР­КАЧ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.