Вы тут

«Папялушка» XXІ стагоддзя


У «Бе­ла­рус­кім тэ­ат­ры «Ляль­ка» ад­бы­ла­ся прэм'­е­ра спек­так­ля «Па­пя­луш­ка, або Крыш­та­лё­выя ча­ра­віч­кі» па ма­ты­вах каз­кі Шар­ля Пе­ро. Спек­такль па­ста­віў мас­тац­кі кі­раў­нік тэ­ат­ра Вік­тар Клім­чук, за­слу­жа­ны дзе­яч мас­тац­тваў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Рэ­жы­сёр упэў­не­ны, што і ў ста­год­дзе «вы­со­кіх тэх­на­ло­гій» каз­ка пра Па­пя­луш­ку ці­ка­вая па-ра­ней­ша­му. Яна, як і дзя­сят­кі га­доў та­му, ак­ту­аль­ная, бо ву­чыць цяр­пен­ню, да­бры­ні і ве­ры ў цу­ды.

Што ці­ка­ва, у рэ­пер­ту­а­ры тэ­ат­ра есць і спек­так­лі для да­рос­лых. На­прык­лад, «За­губ­ле­ная ду­ша, або Па­ка­ран­не грэш­ні­ка». У асно­ве яго адзін з сю­жэ­таў кні­гі Яна Бар­шчэў­ска­га «Шлях­ціц За­валь­ня, або Бе­ла­русь у фан­тас­тыч­ных апа­вя­дан­нях». Гэ­та кла­сі­ка бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры XІX ста­год­дзя. Ня­даў­на ад­бы­ла­ся прэм'­е­ра спек­так­ля «Спа­ку­са», ство­ра­на­га па ма­ты­вах апо­вес­ці Ан­то­на Паў­ла­ві­ча Чэ­ха­ва «Чор­ны ма­нах».

Аляксандр Пукшанскі

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».