Вы тут

Моцная прыгожая палова


Жан­чы­ны да­бі­ва­юц­ца пра­цоў­ных пос­пе­хаў ва ўсіх га­лі­нах на­род­най гас­па­дар­кі, а ў мно­гіх з іх упэў­не­на тры­ма­юць лі­дзі­ру­ю­чыя па­зі­цыі

Пра гэ­та за­явіў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, уру­ча­ю­чы на­пя­рэ­дад­ні Дня жан­чын дзяр­жаў­ныя ўзна­га­ро­ды, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

На ўра­чыс­тым ме­ра­пры­ем­стве пры­сут­ні­ча­лі прад­стаў­ні­цы роз­ных пра­фе­сій. Ся­род іх Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка асаб­лі­ва ад­зна­чыў ме­ды­цын­скіх ра­бот­ніц, па­коль­кі, на яго дум­ку, да­сяг­нен­ні бе­ла­рус­кай ме­ды­цы­ны бы­лі б не­маг­чы­мыя без пра­фе­сі­я­на­ліз­му, кла­пат­лі­вых рук і доб­рых сэр­цаў ме­ды­каў — прад­стаў­ніц пры­го­жай па­ловы.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы так­са­ма пад­крэс­ліў знач­насць пос­пе­хаў жан­чын у ганд­лі і гра­мад­скім хар­ча­ван­ні, су­вя­зі, бан­каў­скай спра­ве, лёг­кай і хар­чо­вай пра­мыс­ло­вас­ці.

«Жан­чы­ны не толь­кі за­ха­валь­ні­цы хат­ня­га ача­га, але і аба­рон­цы дзяр­жа­вы, спа­кою і па­рад­ку ў на­шым гра­мад­стве. Сён­ня ўсё больш на­шых су­ай­чын­ніц зна­хо­дзяць сваё пры­зван­не ў ар­міі, мі­лі­цыі, мыт­ні, струк­ту­рах Мі­ніс­тэр­ства па над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях. Боль­шасць дзяр­жаў­ных слу­жа­чых у нас так­са­ма скла­да­юць прад­стаў­ні­цы пры­го­жай па­ловы ча­ла­вец­тва», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі лі­чыць не­ацэн­ным уклад жан­чын у за­ха­ван­не і пры­мна­жэн­не на­цы­я­наль­най куль­тур­най спад­чы­ны. Ён ак­цэн­та­ваў ува­гу на важ­най ро­лі жан­чын у раз­віц­ці і ўдас­ка­на­лен­ні аду­ка­цыі і на­ву­ко­вай сфе­ры, фіз­куль­ту­ры і спор­ту. «Бліс­ку­чыя пос­пе­хі на­шых жан­чын на ні­ве мас­тац­тва і спор­ту пра­слаў­ля­юць кра­і­ну», — пе­ра­ка­на­ны бе­ла­рус­кі лі­дар.

Удзяч­насць Прэ­зі­дэн­та па пра­ве за­слу­жы­лі ра­бот­ні­цы сфе­ры са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніц­тва, па­коль­кі не­маг­чы­ма пе­ра­аца­ніць ро­лю жан­чын у спра­вах мі­ла­сэр­нас­ці і да­па­мо­гі бліж­ня­му.

«Дзя­куй вам за тое, што сва­ёй пра­цай, та­лен­там і да­бры­нёй вы ро­бі­це наш свет леп­шым, — па­дзя­ка­ваў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — У твор­час­ці і гра­мад­скай дзей­нас­ці, на вы­твор­час­ці і дзяр­жаў­най служ­бе вы — кры­ні­ца но­вых ідэй, ства­раль­най сі­лы і ўмен­ня зна­хо­дзіць ап­ты­маль­ныя ра­шэн­ні ў са­мых скла­да­ных сі­ту­а­цы­ях. Але які­мі б ні бы­лі ва­шы пра­фе­сій­ныя пос­пе­хі, вы ні­ко­лі не за­бы­ва­е­це пра са­мае га­лоў­нае — сям'ю, зда­роўе і даб­ра­быт сва­іх бліз­кіх. Ме­на­ві­та на вас тры­ма­ец­ца дом і, як пры­ня­та лі­чыць, вы — за­ха­валь­ні­цы яго цеп­лы­ні і ўтуль­нас­ці».

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што «шчы­ра ра­ды ба­чыць у гэ­тай за­ле на­шых су­ай­чын­ніц, уга­на­ра­ва­ных ор­дэ­на­мі Ма­ці». «Ма­ця­рын­ства і кло­пат аб дзе­цях — гэ­та най­вы­шэй­шая, да­дзе­ная Бо­гам мі­сія жан­чы­ны», — лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Прэ­зі­дэнт па­жа­даў, каб дзяр­жаў­ныя ўзна­га­ро­ды ста­лі для жан­чын доб­рым па­да­рун­кам да свя­та і па­слу­жы­лі вы­каз­ван­нем глы­бо­кай удзяч­нас­ці і лю­бо­ві ўсім жан­чы­нам Бе­ла­ру­сі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.