Вы тут

Медыкі забаранілі спажываць больш за 6 чайных лыжак цукру


Су­свет­ная ар­га­ні­за­цыя ахо­вы зда­роўя пе­ра­гле­дзе­ла рэ­ка­мен­да­цыі ад­нос­на та­го, коль­кі цук­ру вар­та спа­жы­ваць да­рос­ла­му ча­ла­ве­ку з нар­маль­най ма­сай це­ла. Та­кім чы­нам, што­дзён­ная нор­ма — ка­ля 6 чай­ных лы­жак цук­ру. Атрым­лі­ва­ец­ца, што на цу­кар бу­дзе пры­па­даць менш за 5% ад агуль­на­га аб'­ёму су­тач­на­га спа­жы­ван­ня ка­ло­рый. Гэ­та ў два ра­зы менш, чым бы­ло ўста­ноў­ле­на ар­га­ні­за­цы­яй у 2002 го­дзе. Ад­зна­чым, што гра­ніч­ныя ўзроў­ні спа­жы­ван­ня цук­ру да­ты­чац­ца мо­на­са­ха­ры­даў — глю­ко­зы і фрук­то­зы, а так­са­ма ды­са­ха­ры­даў — ста­ло­ва­га цук­ру, які да­да­юць у пра­дук­ты вы­твор­цы або са­мі спа­жыў­цы. Экс­пер­ты пры­зна­юц­ца: іль­ві­ная до­ля цук­ру змя­шча­ец­ца ў пе­ра­пра­ца­ва­ных пра­дук­тах, якія на смак мо­гуць і не быць са­лод­кі­мі. На­прык­лад, у ста­ло­вай лыж­цы кет­чу­пу змя­шча­юц­ца ча­ты­ры гра­мы цук­ру, а ў бля­шан­цы га­зі­роў­кі — ка­ля
10 чай­ных лы­жак.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.