Вы тут

Майстэрства з малітвай


Су­час­ныя твор­цы асвой­ва­юць роз­ныя тра­ды­цыі пі­сан­ня аб­ра­зоў

І дэ­ман­стру­юць іх у га­ле­рэі «Уні­вер­сі­тэт куль­ту­ры», дзе мож­на па­зна­ё­міц­ца з вы­ні­ка­мі між­на­род­ных май­стар-кла­саў іка­на­пі­су ў поль­скай На­ві­цы.

З 2009 го­да там пра­хо­дзяць твор­чыя су­стрэ­чы мас­та­коў з Поль­шчы, Укра­і­ны і Сла­ва­кіі, якія пра­цяг­ва­юць тра­ды­цыі пі­сан­ня аб­ра­зоў, а ў 2011 го­дзе да іх да­лу­чы­лі­ся іка­на­піс­цы з Бе­ла­ру­сі. Удзель­ні­ка­мі май­стар-кла­саў у На­ві­цы з'яў­ля­юц­ца мас­та­кі, якія прэ­зен­ту­юць пра­ва­слаў­ныя і ка­та­ліц­кія тра­ды­цыі і кі­ру­юц­ца ад­ной мэ­тай — ад­наў­лен­не іко­ны як лі­тур­гіч­най вы­явы. Аб­ра­зы з вы­ява­мі Хрыс­та, Ба­га­ро­дзі­цы, сю­жэ­ты са Ста­ро­га За­па­ве­ту — тое, што яд­нае прад­стаў­ні­коў дзвюх хрыс­ці­ян­скіх кан­фе­сій, якія тра­ды­цый­на ша­ну­юц­ца ў Бе­ла­ру­сі. Аб­ра­зы ства­ра­юц­ца сён­ня людзь­мі. Як жа ў гэ­тай спра­ве без ма­літ­вы?

Пра гэ­та кла­по­цяц­ца ар­га­ні­за­та­ры май­стар-кла­саў: кож­ны раз пад­час чар­го­вай се­сіі яны пры­трым­лі­ва­юц­ца фор­му­лы су­мес­най пра­цы і ма­літ­вы іка­на­піс­цаў абод­вух ко­лаў тра­ды­цыі Ус­хо­ду і За­ха­ду. У май­стар-кла­сах узя­лі ўдзел звыш 50 мас­та­коў. Іх пра­цу су­пра­ва­джа­юць кан­фе­рэн­цыі і дыс­ку­сіі, у якіх удзель­ні­ча­юць вя­до­мыя мас­тацт­ва­знаў­цы і тэ­о­ла­гі. Пра­цы, ство­ра­ныя ў На­ві­цы, па­гля­дзе­лі больш за 15 ты­сяч ча­ла­век, якія на­ве­да­лі вы­ста­вы ў Кры­ні­цы-Здроі, Пшэ­мыс­лі, Люб­лі­не, Вар­ша­ве, Луц­ку, Льво­ве і Мін­ску пас­ля пле­нэ­раў. Вер­ні­саж «Свя­точ­ныя іко­ны», які ад­бы­ва­ец­ца ў гэ­тыя дні Вя­лі­ка­га пос­ту для прад­стаў­ні­коў абедз­вюх кан­фе­сій, пад­рых­та­ва­ны су­мес­на з Поль­скім Ін­сты­ту­там у Мін­ску.

Ла­ры­са ЦІ­МО­ШЫК.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.