Вы тут

«Нагрэлі» рукі на мясе


Апе­ра­тыў­ні­кі ад­дзе­ла па ба­раць­бе з эка­на­міч­ны­мі зла­чын­ства­мі Каст­рыч­ніц­ка­га РУ­УС г. Мін­ска ра­зам з ка­ле­га­мі з УБЭЗ ГУ­УС вы­яві­лі і спы­ні­лі зла­чын­ную дзей­насць не­каль­кіх служ­бо­вых асоб ААТ «Мін­скі мя­са­кам­бі­нат».

Бы­ло вы­свет­ле­на, што ў пер­шым паў­год­дзі мі­ну­ла­га го­да на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра, на­чаль­нік ад­дзе­ла і на­чаль­нік цэ­ха прад­пры­ем­ства ар­га­ні­за­ва­лі 31 па­стаў­ку да­ра­го­га мя­са па за­ні­жа­ных цэ­нах ад­ной з ра­сій­скіх ка­мер­цый­ных струк­тур. У вы­ні­ку мя­са­кам­бі­на­ту бы­ла на­не­се­на ма­тэ­ры­яль­ная шко­да ў па­ме­ры 1,2 міль­яр­да руб­лёў. Ця­пер у ад­но­сі­нах да служ­бо­вых асоб за­ве­дзе­на кры­мі­наль­ная спра­ва. Па­да­зра­ва­ным па­гра­жае да 10 га­доў па­збаў­лен­ня во­лі з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.