Вы тут

Міжземнаморская дыета лепш абараняе сэрца ад хвароб, чым трэніроўкі


Як па­ка­за­ла 10-га­до­вае да­сле­да­ван­не, лю­дзі, якія ак­тыў­на спа­жы­ва­юць све­жыя са­да­ві­ну, га­род­ні­ну, цэль­на­зер­не­выя пра­дук­ты, арэ­хі, ба­бо­выя, аліў­ка­вы алей, ры­бу і ві­но, на 47% ра­дзей су­ты­ка­юц­ца з хва­ро­ба­мі сэр­ца.

Уліч­ва­лі­ся звест­кі ад больш за 2500 грэ­каў 18-89 га­доў. Амаль кож­ны пя­ты муж­чы­на і 12% жан­чын су­тык­ну­лі­ся з сар­дэч­най хва­ро­бай ці па­мер­лі ад ін­суль­ту, ішэ­міч­най хва­ро­бы сэр­ца і сар­дэч­на­га пры­сту­пу, як ад­зна­чае Thе Dаіlу Mаіl. На­ву­коў­цы аца­ні­лі ра­цы­ён доб­ра­ах­вот­ні­каў. Ака­за­ла­ся, уво­гу­ле жан­чы­ны ў боль­шай сту­пе­ні схі­ля­лі­ся да та­кой ды­е­ты. І гэ­та да­ва­ла ім аба­ро­ну ад дыя­бе­ту, гі­пер­та­ніі, атлус­цен­ня, вы­со­ка­га ха­лес­тэ­ры­ну і за­па­лен­чых пра­цэ­саў. Але Між­зем­на­мор­ская ды­е­та, на дум­ку ву­чо­ных, здоль­ная да­па­маг­чы лю­бо­му ча­ла­ве­ку, не­за­леж­на ад по­лу і ўзрос­ту.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.