Вы тут

«Чырвоны певень» ужо нагадаў пра сябе


Па­ча­так па­жа­ра­не­бяс­печ­на­га пе­ры­я­ду азмро­ча­ны ад­ным па­цяр­пе­лым, 114 па­жа­ра­мі тра­вы і ча­тыр­ма ўзга­ран­ня­мі на тар­фя­ні­ках. Усе гэ­тыя вы­пад­кі ад­бы­лі­ся за ад­ны су­ткі.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі Мі­ніс­тэр­ства па над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях, больш чым дзе ўзга­ран­няў за­рэ­гіст­ра­ва­на ў паў­днё­вых аб­лас­цях — Брэсц­кай (44 па­жа­ры тра­вы і кус­тоўя і два — на тар­фя­ні­ках) і Го­мель­скай (65 па­жа­раў тра­вы і кус­тоўя).

У Мі­ка­шэ­ві­чах Лу­ні­нец­ка­га ра­ё­на пен­сі­я­нер атры­маў апё­кі ад тра­вы, што га­рэ­ла. Пра зда­рэн­не ў «101» па­ве­да­мі­лі ўве­ча­ры. Па­жар­ныя-вы­ра­та­валь­ні­кі бы­лі на мес­цы ўжо праз тры хві­лі­ны. Га­рэ­ла су­хая тра­ва на пло­шчы 0,4 гек­та­ра. У вы­ні­ку па­жа­ру апё­кі атры­маў муж­чы­на 1950 го­да на­ра­джэн­ня, мяс­цо­вы пен­сі­я­нер. Па­цяр­пе­ла­га шпі­та­лі­за­ва­лі ў хі­рур­гіч­нае ад­дзя­лен­не баль­ні­цы з апё­ка­мі 9 пра­цэн­таў па­верх­ні це­ла і ў ста­не ал­ка­голь­на­га ап'я­нен­ня. Асноў­ная вер­сія зда­рэн­ня — не­асця­рож­нае абы­хо­джан­не пен­сі­я­не­ра з аг­нём пры вы­паль­ван­ні су­хой рас­лін­нас­ці.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».