Вы тут

Ні папугая, ні долараў


Чар­го­вай ах­вя­рай ін­тэр­нэт-мах­ляр­ства ста­ла жы­хар­ка Шчу­чы­на, пры­чым спа­чат­ку раз­мо­ва ўво­гу­ле не іш­ла пра гро­шы, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба УУС Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

Жан­чы­ну за­ці­ка­ві­ла пра­па­но­ва ў вір­ту­аль­най сет­цы (быц­цам з Ка­ме­ру­на) пры­няць у па­да­ру­нак па­пу­гая жа­ко. Зга­дзі­ла­ся. Ад­нак бяз­вы­плат­на не атры­ма­ла­ся: на­шу зям­ляч­ку па­пра­сі­лі апла­ціць транс­пар­та­ван­не птуш­кі. Яна пе­ра­лі­чы­ла 450 аме­ры­кан­скіх до­ла­раў і ста­ла ча­каць пры­быц­ця па­пу­гая ў Бе­ла­русь. Але ён, аказ­ва­ец­ца, спа­чат­ку апы­нуў­ся... у Лон­да­не. І трэ­ба зноў раз­лі­чыц­ца та­кой жа су­май, бо інакш — штраф­ныя санк­цыі. Жан­чы­на зра­бі­ла і гэ­та. Але птуш­ку так і не ўба­чы­ла. Больш за тое, з «Ка­ме­ру­на» за­па­тра­ба­ва­лі чар­го­вы «транш». А дзе ж па­пу­гай? У аэ­ра­пор­це жан­чы­не па­ве­да­мі­лі, што ні­я­кай па­сыл­кі на яе імя не па­сту­па­ла. За­ста­ва­ла­ся толь­кі звяр­нуц­ца ў мі­лі­цыю.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.