Вы тут

Жыцці абарваліся на рэйках...


За ад­ны су­ткі два ча­ла­ве­кі загінулі праз сваю бес­тур­бот­насць на чы­гун­цы.

Адзін вы­па­дак ад­быў­ся на стан­цыі Ка­лін­ка­ві­чы. Ды­зель Сла­веч­на — Ка­лін­ка­ві­чы на­смерць збіў 22-га­до­ва­га хлоп­ца, які па­клаў га­ла­ву на рэй­кі. А ў Мін­ску на пе­ра­го­не Сця­пян­ка — Азя­ры­шча па­са­жыр­скім цяг­ні­ком Мінск — Ві­цебск 54-га­до­ва­му муж­чы­не без пэў­на­га мес­ца жы­хар­ства ад­рэ­за­ла га­ла­ву. Гра­ма­дзя­нін ішоў па рэй­ках...

Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў у чар­го­вы раз звяр­тае ўва­гу на тое, да ча­го мо­жа пры­вес­ці не­за­ха­ван­не пра­ві­лаў бяс­пе­кі на чы­гун­цы і ўлас­ная бес­тур­бот­насць. Не пе­ра­ходзь­це пу­ці ў не пры­зна­ча­ных для гэ­та­га мес­цах, не пра­лазь­це пад са­ста­ва­мі і не за­лазь­це на ва­го­ны!

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.