Вы тут

Мінск зноў стаў першым


Га­вор­ка ідзе пра мес­ца ста­лі­цы ў рэй­тын­гу Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю. Пер­шую па­зі­цыю Мінск за­няў за сту­дзень гэ­та­га го­да, пад­ня­ўшы­ся на тры пры­ступ­кі ў па­раў­на­нні з 2014 го­дам.

Пры пад­лі­ку рэй­тын­га­вай ад­зна­кі ўліч­ва­юц­ца ас­но­ва­твор­ныя кры­тэ­рыі раз­віц­ця га­лі­ны: роз­ніч­ны і ап­то­вы та­ва­ра­зва­ро­ты, до­ля та­ва­раў ай­чын­най вы­твор­час­ці ў роз­ніч­ным та­ва­ра­зва­ро­це ганд­лю, су­ад­но­сі­ны рос­ту за­ра­бот­най пла­ты і рос­ту вы­твор­час­ці пра­цы, пры­цяг­нен­не пра­мых за­меж­ных ін­вес­ты­цый, па­каз­чы­кі, якія ха­рак­та­ры­зу­юць фі­нан­са­вы стан, і ін­шыя. Пры гэ­тым у 2015 го­дзе, як ад­зна­ча­юць у Мі­ніс­тэр­стве ганд­лю, рэй­тын­га­вая ад­зна­ка ак­ту­а­лі­за­ва­ная з улі­кам клю­ча­вых пы­тан­няў са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця кра­і­ны: улі­ча­ны рост цэн і стан раз­лі­каў ганд­лё­вых ар­га­ні­за­цый з па­стаў­шчы­ка­мі та­ва­раў.

Па­леп­шы­лі свае па­каз­чы­кі Ві­цеб­ская і Го­мель­ская воб­лас­ці, за­ня­ўшы дру­гое і трэ­цяе мес­цы ў рэй­тын­гу Мін­ганд­лю ад­па­вед­на. Па-ра­ней­ша­му най­гор­шым за­ста­ец­ца вы­нік у Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці — апош­няе мес­ца.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».