Вы тут

Музеі Брэсцкай крэпасці — сем'ям


На­пя­рэ­дад­ні 70-год­дзя Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі му­зей аба­ро­ны Брэсц­кай крэ­пас­ці і но­вы «Му­зей вай­ны — тэ­ры­то­рыя Мі­ру» аб'­яві­лі ак­цыю для брас­таў­чан: ця­пер на­вед­ваць абод­ва аб'­ек­ты мож­на ўсёй сям'­ёй па ад­ным ува­ход­ным бі­ле­це.

Адзін «да­рос­лы» кві­ток ста­не пад­ста­вай для ўва­хо­ду ўсіх, хто пра­жы­вае ў ква­тэ­ры. Да­стат­ко­ва бу­дзе прад'­явіць паш­парт.

Па­вод­ле слоў ды­рэк­та­ра ме­ма­ры­яль­на­га комп­лек­су «Брэсц­кая крэ­пасць-ге­рой» Ры­го­ра БЫ­СЮ­КА, іні­цы­я­ты­ву за­па­зы­чы­лі ў Мір­ска­га зам­ка, дзе аб'­яві­лі ся­мей­ныя па­хо­ды для жы­ха­роў трох ра­ё­наў. А брэсц­кія му­зей­шчы­кі вы­ра­шы­лі пры­цяг­нуць як ма­га бо­лей жы­ха­роў го­ра­да, каб тыя ду­шой ад­чу­лі ге­ра­іч­нае мі­ну­лае сва­іх па­пя­рэд­ні­каў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».