Вы тут

Зрабілі першы крок


На Гро­дзен­шчы­не ство­ра­на аса­цы­я­цыя мяс­цо­вых Са­ве­таў дэ­пу­та­таў

У за­ко­не «Аб мяс­цо­вым кі­ра­ван­ні і са­ма­кі­ра­ван­ні ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь» пра­пі­са­на нор­ма, згод­на з якой мож­на ства­раць аса­цы­я­цыі мяс­цо­вых Са­ве­таў дэ­пу­та­таў. Тэ­ма не но­вая. Яна не­ад­на­ра­зо­ва гу­ча­ла і ў Са­ве­це Рэс­пуб­лі­кі, і ў пар­ла­мен­це, і на ўзроў­ні аб­лас­ных, ба­за­вых, пяр­віч­ных Са­ве­таў. Але пер­ша­ад­кры­вальні­кам у гэ­тым на­кі­рун­ку ста­ла Гро­дзен­ская воб­ласць.

— На ад­ной з се­сій аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­ты вы­ка­за­лі пра­па­но­ву ства­рыць аса­цы­я­цыю мяс­цо­вых Са­ве­таў дэ­пу­та­таў. У яе пад­трым­ку яны пры­во­дзі­лі важ­кія ар­гу­мен­ты. Пер­шае — гэ­та да­зва­ляе за­кон, і та­кое пра­ва трэ­ба рэа­лі­за­ваць. Па-дру­гое, Са­ве­ты дэ­пу­та­таў усіх уз­роў­няў — са­ма­стой­ныя юры­дыч­ныя асо­бы, і кож­ны прад­стаў­ляе свае ін­та­рэ­сы. Ка­лі мы аб'­яд­на­ем­ся ў аса­цы­я­цыю, то ста­нем ад­ной ка­ман­дай, атры­ма­ем адзі­ны юры­дыч­ны ста­тус, бу­дзем упаў­на­ва­жа­ны прад­стаў­ляць ін­та­рэ­сы ўсіх чле­наў аса­цы­я­цыі на роз­ных фо­ру­мах, з'ез­дах, на­ра­дах, а так­са­ма пры­маць ра­шэн­ні, пад­піс­ваць да­га­во­ры аб су­пра­цоў­ніц­тве, — рас­ка­заў стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэпу­та­таў Ігар Жук.

На Гро­дзен­шчы­не цес­на су­пра­цоў­ні­ча­юць з кра­і­на­мі Еў­ра­са­ю­за, тут шмат га­ра­доў-па­бра­ці­маў. Да­га­во­ры аб уза­е­ма­дзе­ян­ні за­клю­ча­ны не толь­кі на ўзроў­ні рай­вы­кан­ка­маў і ра­ён­ных Са­ве­таў, але і сель­скіх Са­ве­таў дэ­пу­та­таў. Ра­зам з тым, за мя­жой дэ­ле­га­цыя кан­крэт­на­га суб'­ек­та не мо­жа прад­стаў­ляць ін­та­рэ­сы ўсёй воб­лас­ці. А ста­тус прад­стаў­ні­ка аса­цы­я­цыі дасць маг­чы­масць больш эфек­тыў­на су­пра­цоў­ні­чаць па транс­гра­ніч­ных, ін­шых між­на­род­ных пра­ек­тах, пры­цяг­ваць ін­вес­ты­цыі ў эка­но­мі­ку, плён­на пра­ца­ваць з за­меж­ны­мі парт­нё­ра­мі. Сло­вам, пе­ра­хо­дзіць да кан­крэт­ных спраў.

Аса­цы­я­цыя аб'­яд­нае Са­ве­ты ўсіх уз­роў­няў, дзе кож­ны бу­дзе мець пра­ва го­ла­су. Гэ­та, бяс­спрэч­на, па­вы­сіць ста­тус Са­ве­таў ба­за­ва­га і пяр­віч­на­га звё­наў. У струк­ту­ры бу­дзе свой раз­лі­ко­вы ра­ху­нак, які да­зво­ліць аку­му­ля­ваць срод­кі і на­кі­роў­ваць іх — па ра­шэн­ні праў­лен­ня або агуль­на­га схо­ду — на са­цы­яль­на знач­ныя пра­ек­ты. Лю­дзі бу­дуць ба­чыць: на­род­ныя абран­ні­кі зай­ма­юц­ца кан­крэт­ны­мі спра­ва­мі. У вы­ні­ку гэ­та най­леп­шым чы­нам паў­плы­вае на іх аў­та­ры­тэт. Аса­цы­я­цыя змо­жа так­са­ма вы­сту­піць за­сна­валь­ні­кам ка­мер­цый­най струк­ту­ры, мець пры­бы­так, які так­са­ма пой­дзе на вы­ра­шэн­не пер­ша­чар­го­вых для рэ­гі­ё­на і лю­дзей праб­лем. Акра­мя та­го, струк­ту­ра бу­дзе збі­раць і ана­лі­за­ваць ін­фар­ма­цыю па пы­тан­нях мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня, аказ­ваць ме­та­дыч­ную да­па­мо­гу.

Да­ро­га ў аса­цы­я­цыю ад­кры­та для ўсіх ах­вот­ных Са­ве­таў лю­бых уз­роў­няў. Па­куль у яе ўвай­шлі Гро­дзен­скі аб­лас­ны Са­вет дэ­пу­та­таў, Лід­скі, Аст­ра­вец­кі, На­ва­груд­скі, Ваў­ка­выс­кі ра­ён­ныя Са­ве­ты дэ­пу­та­таў. Сён­ня пра­во­дзіц­ца тлу­ма­чаль­ная ра­бо­та ся­род Са­ве­таў дэ­пу­та­таў пяр­віч­на­га ўзроў­ню. «Мы зра­бі­лі толь­кі пер­шы крок, бу­дзем у гэ­тым на­кі­рун­ку раз­ві­вац­ца і, са­мае га­лоў­нае, да­каз­ваць, што аса­цы­я­цыі мо­гуць унес­ці сваю леп­ту ў раз­віц­цё пар­ла­мен­та­рыз­му. І ка­лі мы па­ка­жам сваю эфек­тыў­насць, то да яе да­лу­чац­ца і ін­шыя», — лі­чыць Ігар Жук.

Ідэю ства­рэн­ня аса­цы­я­цыі пад­тры­ма­лі і дэ­пу­та­ты Ма­гі­лёў­шчы­ны. Ство­ра­на ра­бо­чая гру­па, пы­тан­не ўне­се­на на раз­гляд се­сіі аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.