Вы тут

Уваход — дазволены


Дзве­ры ў дэпутата заў­сё­ды ад­чы­не­ны. І не толь­кі пад­час пры­ёму

Пен­сі­я­нер Аляк­сандр Чар­няў­скі прый­шоў на пры­ём да дэ­пу­та­та Го­мель­ска­га гар­са­ве­та па Се­ва­сто­паль­скай вы­бар­чай акру­зе №17 Ка­ця­ры­ны Му­раш­кі з пы­тан­ня­мі, якія хва­лю­юць жы­ха­роў ад­ной з ву­ліц у На­ва­бе­ліц­кім ра­ё­не Го­ме­ля. Аляк­сандр Чар­няў­скі, як і, ба­дай, па­ло­ва жы­ха­роў гэ­та­га за­рэ­чна­га ра­ё­на аб­лас­но­га цэнт­ра, жы­ве ў пры­ват­ным сек­та­ры. Ву­лі­цы там больш на­гад­ва­юць вяс­ко­выя, і да­лё­ка не паў­сюль інф­ра­струк­ту­ра іс­нуе ў кро­ка­вай да­ступ­нас­ці. У пры­ват­нас­ці, на­вед­валь­ні­ку ха­це­ла­ся б не­як «пры­блі­зіць» бы­та­выя па­слу­гі.

Безимени-1

— Мя­не хва­люе доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­не і аб­слу­гоў­ван­не жы­ха­роў у тым ра­ё­не, дзе я жы­ву. По­бач ня­ма цы­руль­ні, ап­тэч­на­га кі­ёс­ка, пунк­та ра­мон­ту абут­ку і бы­та­вой тэх­ні­кі. Пен­сі­я­не­раў у нас жы­ве шмат, ім да­бі­рац­ца да гэ­тых па­слуг ня­зруч­на — дзесь­ці пяць пры­пын­каў трэ­ба ехаць на гра­мад­скім транс­пар­це, а гэ­та і гро­шы, і час...

Ка­ця­ры­на Му­раш­ка на гэ­ты раз вя­дзе пры­ём ра­зам з прад­стаў­ні­ка­мі гра­мад­скіх аб'­яд­нан­няў «Бе­лая Русь» і БРСМ. Па­ра­іў­шы­ся, ра­зам пры­хо­дзяць да вы­сно­вы, што трэ­ба на­кі­ра­ваць за­пыт у ад­мі­ніст­ра­цыю ра­ё­на і пра­ін­фар­ма­ваць пры­ват­ных прад­пры­маль­ні­каў. Маг­чы­ма, нех­та за­хо­ча па­ста­віць у мік­ра­ра­ё­не кі­ёск — пункт пры­ёму абут­ку і бы­та­вой тэх­ні­кі. Ана­ла­гіч­ныя пра­па­но­вы ёсць і па ап­тэч­ным кі­ёс­ку.

— Трэ­ба пра­па­на­ваць кі­раў­ні­ку най­блі­жэй­шай кра­мы па­шу­каць мес­ца для ап­тэч­на­га кі­ёс­ка. Вя­до­ма, пры ўмо­ве, што зной­дуц­ца лю­дзі, якія бу­дуць там пра­ца­ваць. Вы­ра­шэн­не пы­тан­ня не ад­на­мо­мант­нае і бу­дзе за­ле­жаць ад мно­гіх склад­ні­каў, але ж ме­на­ві­та лю­дзі пад­каз­ва­юць тыя праб­ле­мы, якія са­праў­ды па­тра­бу­юць ува­гі, — ка­жа Ка­ця­ры­на Му­раш­ка і дадае:

— У На­ва­бе­лі­цы вя­лі­кі пры­ват­ны сек­тар, і на­ват пры на­яў­нас­ці срод­каў не­маг­чы­ма цал­кам доб­ра­ўпа­рад­ка­ваць усё і ад­ра­зу. Іс­нуе га­рад­ская пра­гра­ма па доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ні тэ­ры­то­рый, на кож­ны ра­ён го­ра­да вы­даткоўваюцца ма­тэ­ры­яль­ныя срод­кі. У за­леж­нас­ці ад су­мы ад­мі­ніст­ра­цыя зай­ма­ец­ца вы­ра­шэн­нем гэ­тых праб­лем... Уво­гу­ле ж у лю­дзей уз­ні­ка­юць роз­ныя праб­ле­мы. У асноў­ным яны ­ты­чац­ца інф­ра­струк­ту­ры, пы­тан­няў ЖКГ, сям'і і дзя­цей. Ка­лі пы­тан­не па­тра­буе больш дэ­та­лё­вай рас­пра­цоў­кі, на­кі­роў­ваю дэ­пу­тац­кія за­пы­ты ў ад­мі­ніст­ра­цыю На­ва­бе­ліц­ка­га ра­ё­на. Ле­тась да мя­не звяр­та­ла­ся гра­ма­дзян­ка Ці­ма­фе­е­ва з ву­лі­цы Урыц­ка­га — на­конт ямач­на­га ра­мон­ту. Гэ­тым жы­ха­рам атры­ма­ла­ся да­па­маг­чы, але ж іс­нуе праб­ле­ма.

На­стаў­ні­ца ма­лод­шых кла­саў Іры­нін­скай гім­на­зіі Га­лі­на Кар­нюш­ко не вель­мі даў­но ста­ла ба­бу­ляй. Ка­жа, што доб­ра ад­чу­ла, як не ха­пае ў ра­ё­не дзі­ця­чых пля­цо­вак і ў но­вых, і ў ста­рых мік­ра­ра­ё­нах На­ва­бе­лі­цы. Да та­го ж, ак­ту­аль­най за­ста­ец­ца і праб­ле­ма з аў­та­пар­коў­ка­мі — іх так­са­ма знач­на менш, чым па­тра­бу­ец­ца ўла­даль­ні­кам аў­та­ма­бі­ляў:

— На пры­ём да дэ­пу­та­та гар­са­ве­та прый­шла я ў пер­шы раз, але да ін­шых ад­каз­ных асоб ужо звяр­та­ла­ся — з пра­па­но­ва­мі на­конт ра­мон­ту да­моў і да­рог. Хо­чац­ца неш­та змя­ніць у леп­шы бок. Ка­лі не агуч­ваць праб­ле­мы, па­ляп­шэн­няў не бу­дзе. Што да­ты­чыц­ца аў­та­пар­ко­вак — за­пла­на­ва­на зно­сіць без­гас­па­дар­чыя бу­дын­кі і на іх мес­цы бу­да­ваць аў­та­пар­коў­кі, — ад­каз­вае дэ­пу­тат. — Што кан­крэт­на пла­ну­ец­ца знес­ці — удак­лад­ню і вас пра­ін­фар­мую. Згод­ная: не ха­пае ў На­ва­бе­лі­цы і дзі­ця­чых пля­цо­вак. Да­рэ­чы, гэ­тую праб­ле­му мож­на бы­ло б па­спра­ба­ваць вы­ра­шыць у тым лі­ку з да­па­мо­гай мо­ла­дзі.

Прад­стаў­ні­кі БРСМ, якія пры­сут­ні­ча­юць на дэ­пу­тац­кім пры­ёме, пад­клю­ча­юц­ца да аб­мер­ка­ван­ня пы­тан­ня. Пры­хо­дзяць да вы­сно­вы, што неш­та ка­рыс­нае ў гэ­тым на­кі­рун­ку мож­на бу­дзе зра­біць і пад­час най­блі­жэй­ша­га су­бот­ні­ка.

— Ка­лі ча­ла­век звяр­та­ец­ца да дэ­пу­та­та — яго пы­тан­не заў­сё­ды са­мае га­лоў­нае, — ка­жа Ка­ця­ры­на Му­раш­ка. — Дроб­ных пы­тан­няў ня­ма, хоць, маг­чы­ма, яны і не вель­мі вя­лі­кія. Без­умоў­на, адзін дэ­пу­тат ні­чо­га вы­ра­шыць не здоль­ны. Та­му ў пер­шую чар­гу мы звяр­та­ем­ся да ор­га­наў мяс­цо­вай ула­ды.

Па­мы­ля­ец­ца той, хто ду­мае, што на пры­ём пры­хо­дзяць толь­кі пен­сі­я­не­ры. Мо­ладзь так­са­ма хва­люе ўсё, што ад­бы­ва­ец­ца на­во­кал. А ма­ла­дыя ма­ту­лі звяр­та­юц­ца па да­па­мо­гу пры ўлад­ка­ван­ні дзі­ця­ці ў са­док.

— За­раз гэ­та ак­ту­аль­нае пы­тан­не не толь­кі для на­ша­га На­ва­бе­ліц­ка­га ра­ё­на, а і для ўся­го Го­ме­ля. Но­ва­бу­доў­ляў вель­мі шмат, на­ра­джаль­насць, на­прык­лад, у 104-м мік­ра­ра­ё­не вель­мі вы­со­кая. Бу­ду­юц­ца 94-ы, 96-ы мік­ра­ра­ё­ны. Па­тра­бу­юц­ца да­школь­ныя ўста­но­вы. Мы спра­бу­ем да­па­маг­чы лю­дзям. Што ты­чыц­ца аб­слу­гоў­ван­ня адзі­но­кіх лю­дзей, су­мес­на з БРСМ у ра­ё­не ство­ра­ны ва­лан­цёр­скія атра­ды. У іх ува­хо­дзяць школь­ні­кі і пра­цоў­ная мо­ладзь — уся­го ка­ля 180 ча­ла­век. У гэ­ты год — год юбі­лею Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі — мы на­ве­да­ем кож­на­га ве­тэ­ра­на Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, ака­жам не­аб­ход­ную да­па­мо­гу. Ця­пер у спі­се та­кіх 70 ча­ла­век. Боль­шасць з іх про­сіць да­па­маг­чы пры­браць у до­ме, у два­ры, а не­ка­то­рыя хо­чуць прос­та па­гу­та­рыць.

Мес­ца асноў­най пра­цы Ка­ця­ры­ны Му­раш­кі — на­чаль­нік ад­дзе­ла ЗАГС На­ва­бе­ліц­ка­га ра­ё­на. Яна ад­зна­чае, што і там імк­нец­ца зра­біць неш­та ці­ка­вае і важ­нае для лю­дзей:

— Пе­ры­я­дыч­на ў дзень ства­рэн­ня сям'і пра­во­дзім вя­сель­ныя юбі­лей­ныя рэ­гіст­ра­цыі ад­ра­зу не­каль­кіх бліз­кіх сва­я­коў: ма­ла­дых, іх баць­коў, дзе­да з ба­бу­ляй. Гэ­та вель­мі пры­ем­ны сюр­прыз для ста­рэй­ша­га па­ка­лен­ня.

Ка­ця­ры­на Му­раш­ка ста­ла ад­ным з пер­шых дэ­пу­та­таў, хто раз­мяс­ціў ад­рас сва­ёй элект­рон­най пош­ты (belіzazags@yandex.by) на сай­це Го­мель­ска­га гар­вы­кан­ка­ма — на ста­рон­цы «Дэ­пу­та­ты гар­са­ве­та». Для та­го, каб ад­каз­ваць і на элект­рон­ныя зва­ро­ты. Мне ці­ка­ва бы­ло да­ве­дац­ца, што аса­біс­та ёй дае во­пыт дэ­пу­тац­кай ра­бо­ты.

— Пры­ём­ная дэ­пу­та­та, як ба­чы­це, не пус­туе, лю­дзі ідуць. Я ка­рэн­ная жы­хар­ка На­ва­бе­лі­цы: тут вы­рас­ла, тут 20 га­доў пра­цую. Мае дзве­ры ад­чы­не­ны заў­сё­ды — я жы­ву праб­ле­ма­мі на­ша­га ра­ё­на, ве­даю іх і па ме­ры маг­чы­мас­цяў імк­ну­ся вы­ра­шаць. Ні­хто не са­ро­ме­ец­ца па­ды­сці і за­даць пы­тан­не на ву­лі­цы, у кра­ме. Зда­ра­ец­ца, што ў не­ка­то­рых вы­пад­ках і са­мі да­па­мо­гу пра­па­ну­юць.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».