Вы тут

Беларусь, Літва і Еўропа: дзе наша месца?


Ка­лек­тыў­ная ма­на­гра­фія на анг­лій­скай мо­ве «Асаб­лі­вас­ці на­цы­я­наль­най ідэн­тыч­нас­ці Літ­вы і Бе­ла­ру­сі ў кан­тэкс­це еў­ра­пей­скай ін­тэ­гра­цыі» вый­шла ва Уні­вер­сі­тэ­це імя Ві­таў­та Вя­лі­ка­га (Каў­нас). У кні­зе ўтрым­лі­ва­ец­ца па­раў­наль­ны ана­ліз раз­віц­ця на­цы­я­наль­най ідэн­тыч­нас­ці Бе­ла­ру­сі і Літ­вы.

На пра­ця­гу двух га­доў над ма­на­гра­фі­яй шчы­ра­ва­лі да­след­чы­кі з Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, Уні­вер­сі­тэ­та імя Ві­таў­та Вя­лі­ка­га і Уні­вер­сі­тэ­та імя Свя­то­га Фа­мы. Быў пра­ве­дзе­ны шэ­раг на­ву­ко­вых ме­ра­пры­ем­стваў, са­цы­я­ла­гіч­ныя да­сле­да­ван­ні ў сту­дэнц­кім ася­род­дзі, на­ву­ко­ва-ме­та­дыч­ныя бе­ла­рус­ка-лі­тоў­скія се­мі­на­ры, «круг­лыя ста­лы», пуб­лі­ка­ва­лі­ся су­мес­ныя ар­ты­ку­лы. У вы­ні­ку пра­ве­дзе­най ра­бо­ты быў атры­ма­ны ўні­каль­ны до­свед па­спя­хо­вай дзей­нас­ці шмат­на­цы­я­наль­на­га ка­лек­ты­ву.

Вы­дан­не мо­жа вы­ка­рыс­тоў­вац­ца су­пра­цоў­ні­ка­мі ор­га­наў дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня, у пры­ват­нас­ці Мі­ніс­тэр­ствам за­меж­ных спраў кра­і­ны пры пад­рых­тоў­цы ме­ра­пры­ем­стваў, на­кі­ра­ва­ных на раз­віц­цё між­дзяр­жаў­на­га су­пра­цоў­ніц­тва і ра­бо­ту з ды­яс­па­ра­мі ў Бе­ла­ру­сі і Літ­ве. Так­са­ма ма­на­гра­фія мо­жа спат­рэ­біц­ца пад­час рас­пра­цоў­кі ву­чэб­ных пра­грам, кур­саў па пы­тан­нях між­на­род­ных зно­сі­наў, псі­ха­ло­гіі, ары­ен­та­ва­ных на між­дыс­цып­лі­нар­нае вы­ву­чэн­не пы­тан­няў на­цы­я­наль­нас­ці.

У най­блі­жэй­шы час у элект­рон­най біб­лі­я­тэ­цы БДУ з'я­віц­ца элект­рон­ная вер­сія ма­на­гра­фіі, што зро­біць яе больш да­ступ­най для тых, ка­му ці­ка­вая праб­ле­ма­ты­ка да­сле­да­ван­ня.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.