Вы тут

Тыдзень веснавога сонца


Ад­нак у ня­дзе­лю пад­ма­ро­зіць на­ват удзень

У аў­то­рак на тэ­ры­то­рыю на­шай кра­і­ны за­ві­тае ве­лі­зар­ны і ма­ла­ру­хо­мы ан­ты­цык­лон, які бу­дзе фар­мі­ра­ваць умо­вы на­двор'я ў нас на пра­ця­гу амаль уся­го тыд­ня, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

Та­му сён­ня ўдзень ча­ка­ец­ца ма­ла­воб­лач­нае на­двор'е без апад­каў. Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра скла­дзе ад 8 да 13 цяп­ла. І на­да­лей — з се­ра­ды да пят­ні­цы — так­са­ма ча­ка­ец­ца сон­ца і без даж­джоў. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы скла­дзе ад 0 да 5 ма­ро­зу, а мес­ца­мі пад­ма­ро­зіць і да мі­нус 7 гра­ду­саў. Удзень па­вет­ра пра­грэ­ец­ца да плюс 6-13 гра­ду­саў.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, ме­на­ві­та на вы­хад­ныя на­двор'е пач­не ­пса­вац­ца. Ужо ў су­бо­ту ат­мас­фер­ны фронт з бо­ку поў­на­чы Еў­ро­пы пры­ня­се да нас мес­ца­мі ка­рот­ка­ча­со­выя апад­кі ў вы­гля­дзе даж­джу і мок­ра­га сне­гу (ра­ні­цай). Уна­чы на су­бо­ту тэм­пе­ра­тур­ны фон бу­дзе ва­гац­ца ад мі­нус 7 да плюс 2 гра­ду­саў. Па­ха­ла­дае і ўдзень, ка­лі ча­ка­ец­ца ад 2 цяп­ла на поў­на­чы кра­і­ны да плюс 13 гра­ду­саў па поўд­ні. У ня­дзе­лю ўна­чы мес­ца­мі, а ўдзень па паў­днё­вым ус­хо­дзе кра­і­ны прой­дуць ка­рот­ка­ча­со­выя апад­кі (дождж і мок­ры снег). Ста­не яшчэ ха­лад­ней. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на ня­дзе­лю скла­дзе ад мі­нус 5 да плюс 2 гра­ду­саў, па поў­на­чы — да 6-9 ма­ро­зу. Удзень ча­ка­ец­ца ад плюс 2 гра­ду­саў да 5 цяп­ла. А вось та­кі тэм­пе­ра­тур­ны фон ра­зам з даж­джом і мок­рым сне­гам цяж­ка на­зваць кам­форт­ным на­двор'­ем. Вяс­на.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.