Вы тут

Асуджана маці-забойца


У Брэс­це вы­нес­лі пры­суд 20-га­до­вай жан­чы­не, якая за­бі­ла сваё пя­ці­ме­сяч­нае не­маў­ля ў ліс­та­па­дзе мі­ну­ла­га го­да.

Хлоп­чы­ка ў цяж­кім ста­не знай­шоў баць­ка, ка­лі вяр­нуў­ся ра­ні­цай з нач­ной зме­ны. Муж­чы­на ад­ра­зу вы­клі­каў «хут­кую да­па­мо­гу». Дзі­ця змяс­ці­лі ў рэ­ані­ма­цыю, але вы­ра­та­ваць ма­ло­га не ўда­ло­ся. Траў­мы ака­за­лі­ся не­су­мя­шчаль­ныя з жыц­цём.

Та­ды ж за­тры­ма­лі ма­ці ма­ло­га, якая і не ста­ла ад­пі­рац­ца. У хо­дзе су­до­вай спра­вы вы­свет­лі­ла­ся, што ма­ла­дая жан­чы­на пі­ла, ку­ры­ла, вя­ла ама­раль­ны лад жыц­ця, а дзі­ця раз­гля­да­ла як пе­ра­шко­ду для свай­го пры­выч­на­га іс­на­ван­ня. Пра гэ­та га­ва­ры­лі сва­я­кі го­ра-ма­ці.

Учо­ра ка­ле­гія Брэсц­ка­га аб­лас­но­га су­да аб­вяс­ці­ла пры­суд — 15 га­доў па­збаў­лен­ня во­лі.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.