Вы тут

Бясплатна пракансультавацца з юрыстам


У чац­вер прой­дзе Адзі­ны дзень пра­ва­вой да­па­мо­гі на­сель­ніц­тву.

26 са­ка­ві­ка пра­ва­выя ін­спек­та­ры пра­цы Фе­дэ­ра­цыі праф­са­юзаў Бе­ла­ру­сі пра­вя­дуць пры­ём гра­ма­дзян. Жы­ха­ры буй­ных га­ра­доў і дзе­вя­ці ра­ё­наў ста­лі­цы, а так­са­ма кож­на­га ра­ён­на­га цэнт­ра змо­гуць бяс­плат­на атры­маць кан­суль­та­цыю юрыс­таў па пра­цоў­ным за­ка­на­даў­стве і ін­шую пра­ва­вую да­па­мо­гу. Звяр­тац­ца па пад­трым­ку трэ­ба ў мяс­цо­выя аб'­яд­нан­ні праф­са­юзаў, дзе ў гэ­ты дзень ад­каз­ваць на праб­лем­ныя пы­тан­ні на­сель­ніц­тва бу­дуць 130 пра­ва­вых ін­спек­та­раў пра­цы. Ра­зам з імі на «пра­мой лі­ніі» бу­дуць дзя­жу­рыць спе­цы­я­ліс­ты Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны, якія да­па­мо­гуць ра­за­брац­ца ў най­больш спрэч­ных мо­ман­тах. Як па­ве­дам­ляе на­мес­нік стар­шы­ні Фе­дэ­ра­цыі праф­са­юзаў Але­на МАН­КЕ­ВІЧ, Адзі­ны дзень пра­ва­вой да­па­мо­гі на­сель­ніц­тву пла­ну­юць пра­во­дзіць на па­ста­ян­най асно­ве — кож­ны апош­ні чац­вер ме­ся­ца.

На­тал­ля ЛУБ­НЕЎ­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам важна на гэтым тыдні скончыць неадкладную справу, якая ўжо даўно не дае спакою.

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.