Вы тут

Апошняя кропка


Сё­ле­та па­сса­ве­ты знік­нуць кан­чат­ко­ва

Ска­са­ван­не па­сса­ве­таў і ства­рэн­не ў ме­жах іх тэ­ры­то­рый сель­са­ве­таў ажыц­цяў­ля­юц­ца ў рам­ках вы­ка­нан­ня Ука­за Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 17 са­ка­ві­ка 2014 № 128 «Аб не­ка­то­рых пы­тан­нях, звя­за­ных са змя­нен­нем ад­мі­ніст­ра­цый­на-тэ­ры­та­ры­яль­на­га ла­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь».

Усе па­доб­ныя пе­ра­ўтва­рэн­ні пра­хо­дзяць узгад­нен­не ў Дзяр­жаў­ным ка­мі­тэ­це па ма­ё­мас­ці і зна­хо­дзяць ад­люст­ра­ван­не ў Адзі­ным рэ­ест­ры ад­мі­ніст­ра­цый­на-тэ­ры­та­ры­яль­ных і тэ­ры­та­ры­яль­ных адзі­нак Бе­ла­ру­сі.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы Дзярж­кам­ма­ё­мас­ці, па ста­не на 1 лю­та­га сё­ле­та ў кра­і­не за­ста­ло­ся ўся­го шэсць па­ссаветаў. Тры зна­хо­дзяц­ца ў Брэсц­кай воб­лас­ці, адзін у Го­мель­скай і два ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці. На ана­ла­гіч­ную да­ту ў 2013 го­дзе іх на­ліч­ва­ла­ся 46. Кі­раў­ніц­тва ка­мі­тэ­та пла­нуе на пра­ця­гу бя­гу­ча­га го­да цал­кам за­вяр­шыць ра­бо­ты па зме­не ад­мі­ніст­ра­цый­на­га пад­па­рад­ка­ван­ня на­се­ле­ных пунк­таў кра­і­ны.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.

Грамадства

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Мерапрыемства праводзіцца на добраахвотнай аснове.