Вы тут

«Рыбалка» за... 300 млн


Да двух га­доў па­збаў­лен­ня во­лі ўмоў­на пры­га­во­ра­ны ры­ба­кі-не­ле­га­лы, за­тры­ма­ныя ра­ней на раз­лі­вах ра­кі Шча­ра ў Ля­ха­віц­кім ра­ё­не.

Пры да­па­мо­зе за­ба­ро­не­на­га да вы­ка­ры­стан­ня сет­ка­ва­га пад­хва­ту два па­ру­шаль­ні­кі здо­ле­лі зда­быць больш за ты­ся­чу асо­бін плот­кі, аку­ня, шчу­па­ка і ін­шых ві­даў рыб — агу­лам 133 кі­ла­гра­мы. Бра­кань­е­ры ўпа­ка­ва­лі не­за­кон­ны ўлоў у ча­ты­ры мя­хі і збі­ра­лі­ся пе­ра­вез­ці яго на ма­та­цык­ле, але іх спы­ні­лі су­пра­цоў­ні­кі ўпраў­лен­ня апе­ра­тыў­на­га рэ­ага­ван­ня Дзяр­жаў­най ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Суд аба­вя­заў ві­на­ва­тых па­крыць 297 міль­ё­наў руб­лёў на­не­се­най пры­ро­дзе шко­ды і вы­пла­ціць штраф — амаль па 10 міль­ё­наў руб­лёў з кож­на­га.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам важна на гэтым тыдні скончыць неадкладную справу, якая ўжо даўно не дае спакою.

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.