Вы тут

Затрымаў аўтавандала


У Цэнт­раль­ным РУ­УС г. Мін­ска па­дзя­ка­ва­лі ма­ла­до­му ча­ла­ве­ку, які за­тры­маў 46-га­до­ва­га мін­ча­ні­на, што па­шко­дзіў 11 пры­пар­ка­ва­ных на ву­лі­цы Азі­за­ва аў­та­ма­бі­ляў.

Ран­кам з акна сва­ёй ква­тэ­ры ён за­ўва­жыў, як не­вя­до­мы муж­чы­на на­но­сіць ней­кім прад­ме­там уда­ры па аў­та­ма­шы­нах, пры­пар­ка­ва­ных на ста­ян­цы ка­ля до­ма. Ма­ла­ды ча­ла­век не раз­гу­біў­ся, вы­бег на ву­лі­цу, дзе ра­зам з мі­на­ком за­тры­маў агрэ­сіў­на­га гра­ма­дзя­ні­на. Пас­ля гэ­та­га яны вы­клі­ка­лі мі­лі­цыю, бу­я­на да­ста­ві­лі ў Цэнт­раль­ны РУ­УС, дзе ўста­на­ві­лі яго асо­бу. 46-га­до­вы ні­дзе не пра­цу­ю­чы мін­ча­нін рас­ка­заў, што зна­хо­дзіў­ся не ў най­леп­шым на­строі, што і ста­ла пры­чы­най яго па­во­дзі­наў. Ула­даль­ні­кі па­шко­джа­ных аў­та­ма­бі­ляў звяр­ну­лі­ся з за­ява­мі аб пры­цяг­нен­ні аў­та­ван­да­ла да ад­каз­нас­ці. А ма­ла­ды ча­ла­век, які за­тры­маў яго, атры­маў пад­зяч­нае пісь­мо ад кі­раў­ніц­тва рай­ад­дзе­ла мі­лі­цыі.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Шалям засталося прыкласці зусім няшмат намаганняў, каб жаданая мэта была дасягнута.

Грамадства

Камандзір вядзе за сабой

Камандзір вядзе за сабой

Пяцікурснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Е. Полацкай быў удастоены ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны — 2023».

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні.