Вы тут

«Пагроза» на двух колах


Што вяс­на пры­но­сіць на да­ро­гі?

На­ды­ход пер­шых цёп­лых ме­ся­цаў тра­ды­цый­на ад­зна­ча­ец­ца ак­тыў­нас­цю ве­ла­ама­та­раў і ма­та­цык­ліс­таў на да­ро­гах. На­пэў­на, кож­ны кіроўца ад­чу­ваў у са­бе пра­гу як ма­га хут­чэй вы­ка­ціць на да­ро­гу свой ве­ла­сі­пед і кі­нуц­ца, не ду­ма­ю­чы ні пра што, у доў­га­ча­ка­нае па­да­рож­жа. На жаль, для не­ка­то­рых яно ста­но­віц­ца апош­нім...

28-3

— Ста­тыс­ты­ка свед­чыць пра тое, што ў гэ­ты се­зон ад­бы­ва­ец­ца ўсплеск ава­рый­нас­ці з удзе­лам ула­даль­ні­каў двух­ко­ла­вай тэх­ні­кі, — за­ўва­жае Ва­ле­рый ЛА­БЯК, стар­шы ін­спек­тар ар­га­ні­за­цый­на-ана­лі­тыч­на­га ўпраў­лен­ня мі­лі­цыі гра­мад­скай бяс­пе­кі Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў. — І ад­ной з га­лоў­ных пры­чын з'яў­ля­ец­ца не­га­тоў­насць удзель­ні­каў да­рож­на­га ру­ху. Ма­та­цык­ліс­ты, кі­роў­цы ма­пе­даў, ве­ла­сі­пе­дыс­ты час­ця­ком не жа­да­юць даць са­бе і на­ва­коль­ным час на адап­та­цыю да сва­іх транс­парт­ных срод­каў, ста­но­ві­шча на да­ро­гах. Яны лі­та­раль­на ад­вык­лі ад шчыль­на­га су­сед­ства двух­ко­ла­вай тэх­ні­кі з аў­та­ма­бі­ля­мі. У вы­ні­ку гэ­та­га пер­шыя вяс­но­выя мо­та- і ве­ла­пра­гул­кі за­вяр­ша­юц­ца траў­ма­мі.

Што ка­заць, ка­лі за пер­шыя два тыд­ні са­ка­ві­ка на аў­та­да­ро­гах кра­і­ны з удзе­лам ма­та­цык­ліс­таў ад­бы­ло­ся 3 да­рож­на-транс­парт­ныя зда­рэн­ні з цяж­кі­мі на­ступ­ства­мі. 3 ча­ла­ве­кі за­гі­ну­лі. 8 са­ка­ві­ка ў Доб­ру­шы стар­ша­клас­нік вы­ехаў на да­ро­гу на ма­та­цык­ле, які на­ле­жаў яго баць­ку, і на­ехаў на 39-га­до­ва­га пе­ша­хо­да. Той па­мёр на мес­цы. Праз два дні ў Пін­ску ва­дзі­цель «Фоль­ксва­ге­на» су­тык­нуў­ся з ма­та­цык­лам. Атры­ма­ныя ма­та­цык­ліс­там траў­мы ака­за­лі­ся не­су­мя­шчаль­ны­мі з жыц­цём. 11 са­ка­ві­ка ў Ваў­ка­выс­ку ма­та­цыкл не раз'­ехаў­ся з аў­та­ма­бі­лем. Кі­роў­цаў ма­шы­ны і ма­та­цык­ла шпі­та­лі­за­ва­лі. Вы­ра­та­ваць жыц­цё па­са­жы­ру «бай­ка» не атры­ма­ла­ся. У вы­ні­ку зда­рэн­няў за­ве­дзе­ны кры­мі­наль­ныя спра­вы. Дзве, між ін­шым, у да­чы­нен­ні да ма­та­цык­ліс­таў.

Сум­ныя ліч­бы ка­жуць, што ле­тась у вы­ні­ку ДТЗ з удзе­лам мо­та­транс­пар­ту за­гі­ну­ла 60 ча­ла­век, а 600 атры­ма­лі па­шко­джан­ні. 49 з за­гі­ну­лых — кі­роў­цы ма­та­цык­лаў і ма­пе­даў.

— Да­во­лі час­та да тра­ге­дый з удзе­лам двух­ко­ла­ва­га транс­пар­ту пры­во­дзіць лі­хац­тва і ху­лі­ган­ства ўла­даль­ні­каў «жа­лез­ных ко­ней», — пад­крэс­лі­вае Ва­ле­рый Ла­бяк. — Ка­лі да гэ­та­га да­да­ец­ца ня­ўваж­лі­васць кі­роў­цы аў­то, які не гля­дзіць у люс­тэр­ка за­дня­га ві­ду, тра­ге­дыя ро­біц­ца не­па­збеж­най. Шка­да, але ў шэ­ра­гу вы­пад­каў са­мі ма­та­цык­ліс­ты лег­ка­дум­на ста­вяц­ца да вы­ка­нан­ня пра­ві­лаў да­рож­на­га ру­ху. Пры гэ­тым ула­даль­ні­кі ма­та­цык­лаў і ма­пе­даў му­сяць па­мя­таць, што на­ват днём яны па­він­ны ру­хац­ца з уклю­ча­ным бліж­нім свят­лом фар. Гэ­та знач­на па­вы­шае за­ўваж­насць транс­пар­ту, ве­ра­год­насць та­го, што ас­тат­нія ўдзель­ні­кі да­рож­на­га ру­ху ця­бе так­са­ма ўба­чаць.

Ва­ле­рый Ла­бяк так­са­ма на­гад­вае пра тое, што да­во­лі час­та ў да­рож­ныя зда­рэн­ні трап­ля­юць ма­ла­дыя хлоп­цы, якім баць­кі ро­бяць шчод­ры па­да­ру­нак у вы­гля­дзе ску­тэ­ра ці ма­та­цык­ла. Пры гэ­тым сес­ці за руль па­доб­на­га транс­пар­ту мож­на толь­кі пас­ля атры­ман­ня ва­дзі­цель­ска­га па­свед­чан­ня ў ДАІ. Каб атры­маць пра­вы на ма­пед ці лёг­кі ма­та­цыкл з аб'­ёмам ру­ха­ві­ка ад 50 да 125 ку­біч­ных сан­ты­мет­раў, трэ­ба пе­ра­сяг­нуць 16-га­до­вы ўзрост. А кі­роў­цу ма­та­цык­ла з аб'­ёмам, боль­шым за 125 «ку­бі­каў», па­він­на споў­ніц­ца 18 га­доў. Усю па­доб­ную тэх­ні­ку аба­вяз­ко­ва трэ­ба за­рэ­гіст­ра­ваць у Дзяр­жаў­та­інс­пек­цыі.

У сваю чар­гу ве­ла­ама­та­ры час­та за­бы­ва­юц­ца пра іс­на­ван­не ад­мыс­ло­вых да­ро­жак, вы­яз­джа­юць на пра­ез­ную част­ку... У 2014 го­дзе на да­ро­гах Бе­ла­ру­сі за­гі­ну­лі 67 ве­ла­сі­пе­дыс­таў. 298 атры­ма­лі траў­мы. Кож­ны дру­гі па­доб­ны вы­па­дак зда­рыў­ся па ві­не гас­па­да­ра ро­ва­ра. Што ты­чыц­ца бя­гу­ча­га го­да, у са­ка­ві­ку ўжо за­фік­са­ва­лі два тра­гіч­ныя вы­пад­кі з удзе­лам ве­ла­сі­пе­дыс­таў.

— За­раз час за­ду­мац­ца і па­чаць па­важ­лі­ва ста­віц­ца да тых, хто ва­кол нас, — раз­ва­жае Ва­ле­рый Ла­бяк. — Ка­лі вы пе­ша­ход, не трэ­ба зай­маць ве­ла­сі­пед­ную да­рож­ку, са­сту­пай­це шлях транс­пар­ту. А ка­лі вы ве­ла­сі­пе­дыст, імк­ні­це­ся зні­жаць хут­касць, пад'­яз­джа­ю­чы да пе­ша­хо­даў. Вар­та ад­зна­чыць, што на на­шых да­ро­гах з'яў­ля­ец­ца больш вет­лі­вых аў­та­ма­бі­ліс­таў, ве­ла­сі­пе­дыс­таў, ма­та­цык­ліс­таў. І не­су­мнен­на, ка­лі ўдзель­ні­кі да­рож­на­га ру­ху з па­ва­гай ста­вяц­ца адзін да ад­на­го, да­ро­га бу­дзе больш бяс­печ­най.

Якаў ЖУР­БІН.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам важна на гэтым тыдні скончыць неадкладную справу, якая ўжо даўно не дае спакою.

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.