Вы тут

Памятныя дрэвы ў гонар Перамогі


28 са­ка­ві­ка стар­туе што­га­до­вая доб­ра­ах­вот­ная ак­цыя «Ты­дзень ле­су — 2015». Сё­ле­та яна пры­све­ча­на 70-год­дзю Пе­ра­мо­гі са­вец­ка­га на­ро­да ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не.

Сім­ва­ліч­на, што ад­крыц­цё ак­цыі ад­бу­дзец­ца ў ме­ма­ры­яль­ным комп­лек­се «Ха­тынь», — ні­бы пад­ха­піў­шы ня­даў­нюю іні­цы­я­ты­ву ак­ты­віс­таў БРСМ з усіх аб­лас­цей кра­і­ны, якія ў Трас­цян­цы, на мес­цы ад­на­го з са­мых жах­лі­вых гіт­ле­раў­скіх ла­ге­раў смер­ці, за­кла­лі яб­лы­не­вы сад. «Ты­дзень ле­су» ад­крые кі­раў­ніц­тва Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі, якое ра­зам з ін­шы­мі ўдзель­ні­ка­мі ак­цыі па­са­дзіць пер­шыя па­мят­ныя дрэ­вы. По­тым ме­ра­пры­ем­ства пра­цяг­нец­ца ў Пле­шча­ніц­кім ляс­ніц­тве Ла­гой­ска­га ляс­га­са, дзе на пло­шчы 1,3 гек­та­ра бу­дзе па­са­джа­ны па­мят­ны ўчас­так ле­су ў го­нар 70-год­дзя Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі.

Да 4 кра­са­ві­ка лю­бы ах­вот­ны змо­жа зра­біць свой унё­сак у спра­ву за­ха­ван­ня і пры­мна­жэн­ня ляс­но­га ба­гац­ця на­шай кра­і­ны, паў­дзель­ні­чаў­шы ў ак­цыі «Ты­дзень ле­су».

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Навука

Наколькі эфектыўна працуе сістэма інтэлектуальнай уласнасці?

Наколькі эфектыўна працуе сістэма інтэлектуальнай уласнасці?

Расказаў першы намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь Дзяніс Каржыцкі.

Здароўе

У Нацыянальны каляндар плануюць уключыць новыя прышчэпкі

У Нацыянальны каляндар плануюць уключыць новыя прышчэпкі

Як вакцыны выратоўваюць жыцці і чаго можа каштаваць іх ігнараванне?

Грамадства

Курс маладога байца для дэпутата

Курс маладога байца для дэпутата

Аляксандр Курэц – самы малады народны выбраннік у сваім сельсавеце і адзіны дэпутат сярод сваіх калег па службе.