Вы тут

«Нячысты» тэлефон... абярнуўся для пакупніка крымінальнай справай


Ка­лі пра­па­ну­юць та­вар па вель­мі нізкай ца­не, то вар­та за­ду­мац­ца, ча­му гэ­та ро­біц­ца, па­пя­рэдж­вае прэс-служ­ба УУС Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

У Лі­дзе мяс­цо­вы жы­хар за­ці­ка­віў­ся пра­па­но­вай зна­ё­ма­га да­во­лі тан­на ку­піць ма­біль­ны тэ­ле­фон мар­кі «Со­ні Эрык­сан». На якой пад­ста­ве дэм­пінг? Пра­да­вец па­ве­да­міў, што сро­дак су­вя­зі не зу­сім «чыс­ты». А по­тым гэ­тай здзел­кай за­ці­ка­ві­лі­ся апе­ра­тыў­ні­кі кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку Лід­ска­га рай­ад­дзе­ла мі­лі­цыі. У вы­ні­ку па­куп­ні­ку трэ­ба ад­каз­ваць па кры­мі­наль­най спра­ве за на­быц­цё ма­тэ­ры­яль­ных каш­тоў­нас­цяў, за­ве­да­ма зда­бы­тых зла­чын­ным шля­хам.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам важна на гэтым тыдні скончыць неадкладную справу, якая ўжо даўно не дае спакою.

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.