Вы тут

Не чапай, бо лясне!


Буй­ны па­стаў­шчык ажыц­цяў­ляў 55% сва­іх рас­ход­ных апе­ра­цый з 16 іл­жэ­струк­ту­ра­мі на су­му больш за 6 млрд руб­лёў

Дэ­парт­амен­там фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю ва ўза­е­ма­дзе­ян­ні з Дэ­парт­амен­там фі­нан­са­ва­га ма­ні­то­рын­гу спы­не­на дзей­насць ад­на­го ап­то­ва­га па­стаў­шчы­ка элект­ра­тэх­ніч­най пра­дук­цыі бе­ла­рус­кім прад­пры­ем­ствам.

Спе­цы­я­ліс­та­мі КДК бы­ло вы­яў­ле­на, што 28-га­до­вы ды­рэк­тар ста­ліч­най ка­мер­цый­най ар­га­ні­за­цыі, якая зай­ма­ец­ца ап­то­вым ганд­лем элект­ра­тэх­ніч­най пра­дук­цыі, у 2013-2015 га­дах унёс за­ве­да­ма лжы­выя звест­кі ў пад­атко­выя дэк­ла­ра­цыі, змяс­ціў­шы ў бух­гал­тар­скі ўлік прад­пры­ем­ства фік­тыў­ныя да­ку­мен­ты па ўза­е­ма­ад­но­сі­нах з іл­жэ­струк­ту­ра­мі.

— У вы­ні­ку прад­пры­ем­ствам бы­лі за­ні­жа­ны аб'­ёмы па­дат­ка­аб­кла­дан­ня па па­да­тку на пры­бы­так і за­вы­ша­ны пад­атко­выя вы­лі­кі па па­да­тку на да­баў­ле­ную вар­тасць, гэ­тым на­не­се­на шко­да ў вы­гля­дзе ня­вы­пла­ты ў бюд­жэт па­дат­каў на су­му больш за 1,6 млрд руб­лёў, — па­ве­да­міў на­мес­нік на­чаль­ні­ка ад­дзе­ла Дэ­парт­амен­та фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў КДК Бе­ла­ру­сі Юрый Кар­дымон.

Дырэктар рас­тлу­ма­чыў, што быў уцяг­ну­ты ў да­дзе­ную дзей­насць па прось­бе свай­го зна­ё­ма­га, які пра­па­на­ваў яму ска­рыс­тац­ца па­слу­га­мі лжэ­струк­тур для мі­ні­мі­за­цыі пад­атко­вых аба­вя­за­цель­стваў. Ён у 2013-2015 га­дах на­бы­ваў у Ра­сіі элект­ра­тэх­ніч­ную пра­дук­цыю за на­яў­ны раз­лік, улас­ным транс­пар­там да­стаў­ляў яе на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі, дзе пас­ля рэа­лі­зоў­ваў бе­ла­рус­кім суб'­ек­там гас­па­да­ран­ня.

Для да­ку­мен­таль­на­га афарм­лен­ня гас­па­дар­чых апе­ра­цый і на­дан­ня знеш­няй ле­галь­нас­ці на­быц­ця та­ва­ру ды­рэк­тар афарм­ляў да­ку­мен­ты на па­ступ­лен­не яго ад іл­жэ­струк­тур. Пас­ля на раз­лі­ко­выя ра­хун­кі та­кіх струк­тур ён пе­ра­ліч­ваў без­на­яў­ныя гра­шо­выя срод­кі, якія зні­ма­лі­ся і, за вы­лі­кам ад­па­вед­на­га ўзна­га­ро­джан­ня, пе­ра­да­ва­лі­ся яму на­яў­ны­мі. Ві­ну ва ўхі­лен­ні ад вы­пла­ты сум па­дат­каў, збо­раў па­да­зра­ва­ны пры­знаў і аба­вя­заў­ся па­крыць пры­чы­не­ную шко­ду.

Без­на­яў­ны аба­рот гра­шо­вых срод­каў прад­пры­ем­ства па ўза­е­ма­ад­но­сі­нах з 16 іл­жэ­струк­ту­ра­мі склаў больш за 6 млрд руб­лёў, або больш за 55% усіх зроб­ле­ных прад­пры­ем­ствам рас­ход­ных апе­ра­цый. Мак­сі­маль­ны тэр­мін па­ка­ран­ня, пра­пі­са­ны санк­цы­яй част­кі 2 ар­ты­ку­ла 243 Кры­мі­наль­на­га ко­дэк­са, — па­збаў­лен­не во­лі да ся­мі га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці і з па­збаў­лен­нем пра­ва зай­маць пэў­ныя па­са­ды або зай­мац­ца пэў­най дзей­нас­цю. Па­пя­рэд­няе след­ства па гэ­тай кры­мі­наль­най спра­ве пра­цяг­ва­ец­ца.

Сяр­гей КУР­КАЧ

 

 

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.