Вы тут

Нізкакаларыйны рацыён дазволіць заставацца маладымі


Ніз­ка­ка­ла­рый­ная, але пры гэ­тым зба­лан­са­ва­ная ды­е­та здоль­ная за­па­во­ліць пра­цэс ста­рэн­ня і па­вя­лі­чыць пра­цяг­ласць жыц­ця ў жы­вёл. Пра гэ­та на­ву­коў­цы ўжо ве­да­юць. Але ня­даў­на да­след­чая гру­па з Пар­ту­га­ліі вы­свет­лі­ла, як ме­на­ві­та пра­цуе па­доб­ная ды­е­та. Ака­за­ла­ся, яна за­пус­кае ў клет­ках асаб­лі­вы пра­цэс. Ніз­ка­ка­ла­рый­ны ра­цы­ён пры­му­шае клет­кі пе­ра­пра­цоў­ваць ста­рыя ма­ле­ку­лы ўнут­ры ся­бе. Ка­лі гэ­тыя ма­ле­ку­лы не вы­да­ля­юц­ца, яны злі­па­юц­ца, за­кар­коў­ва­юць важ­ныя ар­га­нэ­лы, што пры­во­дзіць да па­ру­шэн­няў у ра­бо­це кле­так. На дум­ку на­ву­коў­цаў, зроб­ле­нае ад­крыц­цё не толь­кі па­до­рыць даў­га­лец­це, але і да­зво­ліць пе­ра­маг­чы ней­ра­дэ­ге­не­ра­тыў­ныя хва­ро­бы на­кшталт хва­роб Пар­кін­со­на і Аль­цгей­ме­ра.

 

Выбар рэдакцыі

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні. 

Грамадства

Народнае прадстаўніцтва

Народнае прадстаўніцтва

Вясна гэтага года праходзіць у Беларусі пад знакам Усебеларускага народнага сходу ў яго новым статусе і якасці. 

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў.