Вы тут

Традыцыйна па суботах


Пра­цяг­ва­юц­ца пра­мыя тэ­ле­фон­ныя лі­ніі

Што­ты­дзень ужо не­каль­кі ме­ся­цаў за­пар ула­ды ад­каз­ва­юць на пы­тан­ні гра­ма­дзян ва ўсіх рэ­гі­ё­нах кра­і­ны. Як па­каз­вае прак­ты­ка, для бе­ла­ру­саў гэ­та вы­дат­ная маг­чы­масць не толь­кі рас­ка­заць пра сваю праб­ле­му, але і не­ад­клад­на яе вы­ра­шыць.

На гэ­тым тыд­ні, 4 кра­са­ві­ка, з 9-ці да 12-ці га­дзін на су­вязь вый­дуць:

Брэсц­кі абл­вы­кан­кам

Юхі­мук Мі­ха­іл Іва­на­віч — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні; 80162213121

Ві­цеб­скі абл­вы­кан­кам

Ця­рэнць­еў Ула­дзі­мір Ула­дзі­мі­ра­віч — на­мес­нік стар­шы­ні; 80212204260

Го­мель­скі абл­вы­кан­кам

Кліч­коў­ская Але­на Ула­дзі­мі­ра­ўна — кі­раў­нік спраў; 80232751237

Гро­дзен­скі абл­вы­кан­кам

Жук Ігар Ге­ор­гі­е­віч — стар­шы­ня аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў; 80152735644

Мін­скі абл­вы­кан­кам

Плаў­скі Алег Аль­фрэ­да­віч — на­мес­нік стар­шы­ні; 5004160

Ма­гі­лёў­скі абл­вы­кан­кам

Іса­чэн­ка Ана­толь Мі­хай­ла­віч — стар­шы­ня аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў; 80222501869

Мін­скі гар­вы­кан­кам

Лап­цеў Вік­тар Сяр­ге­е­віч — на­мес­нік стар­шы­ні 2224444.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

Інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам па фехтаванні.