Вы тут

Скраў заплечнік з доларамі


Су­пра­цоў­ні­кі кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку Цэнт­раль­на­га РУ­УС ста­лі­цы вы­шук­ва­юць муж­чы­ну, які па­да­зра­ец­ца ў кра­дзя­жы за­плеч­ні­ка, у якім зна­хо­дзі­ла­ся шэсць ты­сяч до­ла­раў.

У мі­лі­цыю звяр­нуў­ся ма­ла­ды ча­ла­век, які рас­ка­заў, што з яго не­за­мкну­тай ква­тэ­ры знік за­плеч­нік, у якім бы­лі гро­шы. У той дзень ён зняў іх у бан­ку, па­клаў у за­плеч­нік і прый­шоў да­до­му. У ква­тэ­ры па­кі­нуў за­плеч­нік у ка­лі­до­ры, але за­быў­ся за­чы­ніць дзве­ры. Праз ней­кі час хло­пец уба­чыў, што рэ­чаў на мес­цы ня­ма. Су­пра­цоў­ні­кі мі­лі­цыі вы­свет­лі­лі, што на­пя­рэ­дад­ні зда­рэн­ня ў пад'­ез­дзе до­ма зна­хо­дзіў­ся не­вя­до­мы муж­чы­на. Пры пра­гля­дзе за­пі­саў з ка­мер ві­дэа­на­зі­ран­ня ві­даць, як той вы­хо­дзіць з пад'­ез­да пры­клад­на праз га­дзі­ну, як да­до­му вяр­нуў­ся па­цяр­пе­лы ма­ла­ды ча­ла­век. У ру­ках гэ­та­га гра­ма­дзя­ні­на быў знік­лы з ква­тэ­ры ма­ла­до­га ча­ла­ве­ка за­плеч­нік.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў. 

Адукацыя

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Нагадаем, у трэцім сезоне заяўкі на ўдзел у конкурсе падалі 193 праекты.

Калейдаскоп

Выбіраем насенную бульбу

Выбіраем насенную бульбу

Агарод без бульбы не агарод. І цяпер час купляць бульбу на насенне.