Вы тут

«Вечная вясна» Вольгі Данілавай


На ча­со­пі­сы Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» ма­гі­лёў­скія чы­та­чы на­ват зай­ма­юць чар­гу

Дэ­бют­ную кні­гу вер­шаў паэ­тэ­сы са Шкло­ўшчы­ны Воль­гі Да­ні­ла­вай прад­ста­віў на ня­даў­няй су­стрэ­чы ў Ма­гі­лё­ве рэ­дак­тар ад­дзе­ла лі­та­ра­тур­на-мас­тац­ка­га ча­со­пі­са «По­лы­мя» Раг­нед Ма­ла­хоў­скі. Пры гэ­тым ён пад­крэс­ліў, што ў та­ле­на­ві­тых аў­та­раў заў­сё­ды ёсць шанц знай­сці сваё мес­ца на ста­рон­ках вы­дан­ня.

Ра­зам з Ула­дзі­мі­рам Маз­го, на­мес­ні­кам рэ­дак­та­ра ча­со­пі­са «Нё­ман», Раг­нед Ма­ла­хоў­скі пры­няў удзел у се­мі­на­ры ды­рэк­та­раў біб­лі­я­тэч­ных се­так воб­лас­ці, які пра­хо­дзіў на ба­зе Ма­гі­лёў­скай аб­лас­ной біб­лі­я­тэ­кі імя У. Ле­ні­на. Прад­стаў­ні­коў абод­вух ча­со­пі­саў су­стрэ­лі, як доб­рых зна­ё­мых, чыя твор­часць на Ма­гі­лёў­шчы­не вя­до­ма і за­па­тра­ба­ва­на. Пісь­мен­ні­кі на­га­да­лі пра тое, на­коль­кі цес­на вы­дан­ні су­пра­цоў­ні­ча­юць з па­чы­на­ю­чы­мі лі­та­ра­та­ра­мі і му­зы­кан­та­мі, а так­са­ма за­чы­та­лі не­каль­кі кра­наль­ных вер­шаў са сва­іх збор­ні­каў.

Як ад­зна­чы­ла на­мес­нік ды­рэк­та­ра Ма­гі­лёў­скай га­рад­ской біб­лі­я­тэ­кі імя Кар­ла Марк­са Воль­га Вол­ка­ва, ча­со­пі­сы Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» ка­рыс­та­юц­ца ся­род чы­та­чоў вя­лі­кім по­пы­там. А на «По­лы­мя» і «Ма­ла­досць», якія мож­на ўзяць на аба­не­мен­це, на­ват іс­нуе чар­га.

— Ці­ка­васць да су­час­най бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры па­вя­ліч­ва­ец­ца, — па­ве­да­мі­ла Воль­га Ула­дзі­мі­ра­ўна. — Пры­чым не толь­кі ся­род мэ­та­на­кі­ра­ва­най аў­ды­то­рыі, якая со­чыць за лі­та­ра­тур­ны­мі тэн­дэн­цы­я­мі з пры­чы­ны сва­іх пра­фе­сій­ных аба­вяз­каў. Да­рэ­чы, ка­лі мы не­каль­кі год та­му пра­во­дзі­лі лі­та­ра­тур­ны кон­курс, у на­мі­на­цыі «За чы­тан­не бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры» пе­ра­мог ме­на­ві­та чы­тач «По­лы­мя».

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Спорт

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

Інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам па фехтаванні.