Вы тут

Дарогі прывядуць у парадак


Да 20 кра­са­ві­ка да­рож­ні­кі па­він­ны на­вес­ці па­ра­дак на рэс­пуб­лі­кан­скіх аў­та­ма­біль­ных да­ро­гах, пад­рых­та­ваў­шы іх да лет­ня­га се­зо­на.

У ад­па­вед­нас­ці з за­га­дам Мінт­ран­са, у пер­шую чар­гу па­він­на быць лік­ві­да­ва­на се­зон­ная ямач­насць. Пры гэ­тым да­ру­ча­ец­ца за­бяс­пе­чыць стро­гае за­ха­ван­не тэх­на­ло­гіі і якас­ці пры вы­ка­нан­ні та­ко­га ра­мон­ту, не да­пус­ка­ю­чы вы­пад­каў па­кі­дан­ня па за­кан­чэн­ні ра­бо­чых змен не­за­вер­ша­най ра­бо­ты на ўчаст­ках да­рог.

На рэс­пуб­лі­кан­скіх аў­та­ма­біль­ных да­ро­гах ужо лік­ві­да­ва­на се­зон­ная ямач­насць па­крыц­цяў пра­ез­най част­кі да­рог і мас­тоў у аб'­ёме больш за 105 ты­сяч квад­рат­ных мет­раў, па­фар­ба­ва­на ка­ля 110 кі­ла­мет­раў бар'­ер­най і 30 кі­ла­мет­раў по­руч­не­вай ага­ро­джы. Ачы­шча­на ад смец­ця 23 ты­ся­чы кі­ла­мет­раў па­лос ад­во­ду, за­ме­не­на ка­ля дзвюх ты­сяч да­рож­ных зна­каў, уста­ноў­ле­на амаль 50 ты­сяч сіг­наль­ных слуп­коў, ад­ра­ман­та­ва­на больш за ты­ся­чу аў­та­па­віль­ё­наў. Асаб­лі­вая ўва­га на­да­ец­ца аў­та­да­ро­гам, якія зна­хо­дзяц­ца ў 50-кі­ла­мет­ро­вай зо­не ва­кол Мін­ска.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Больш за 100 прадпрыемстваў прапанавалі вакансіі ў сталіцы

Больш за 100 прадпрыемстваў прапанавалі вакансіі ў сталіцы

А разам з імі навучанне, сацпакет і нават жыллё.

Эканоміка

Торф, сапрапель і мінеральная вада: якія перспектывы выкарыстання прыродных багаццяў нашай краіны?

Торф, сапрапель і мінеральная вада: якія перспектывы выкарыстання прыродных багаццяў нашай краіны?

Беларусь — адзін з сусветных лідараў у галіне здабычы і глыбокай перапрацоўкі торфу.

Грамадства

Адкрылася турыстычная выстава-кірмаш «Адпачынак-2024»

Адкрылася турыстычная выстава-кірмаш «Адпачынак-2024»

«Мы зацікаўлены, каб да нас прыязджалі».