Вы тут

Слесары папаліся з марыхуанай


Су­пра­цоў­ні­кі ста­ліч­на­га АМАП і апе­ра­тыў­ні­кі нар­ка­кант­ро­лю Цэнт­раль­на­га РУ­УС пад­час нач­но­га рэй­ду па за­баў­ляль­ных уста­но­вах за за­ха­ван­не ма­ры­ху­а­ны за­тры­ма­лі двух 24-га­до­вых сле­са­раў. Ма­ла­дыя лю­дзі тра­пі­лі ў по­ле зро­ку пра­ва­ахоў­ні­каў не ў са­міх клу­бах, а ў на­ва­кол­лі.

Ка­ля га­дзі­ны но­чы на ву­лі­цы Зы­біц­кай за­тры­ма­лі ад­на­го з хлоп­цаў. Пры са­бе ў яго бы­ла ма­ры­ху­а­на, за­гор­ну­тая ў па­пя­ро­выя скрут­кі, а так­са­ма пры­ста­са­ван­не для яе ўжы­ван­ня. А кры­ху ра­ней у два­рах па пра­спек­це Не­за­леж­нас­ці быў затры­ма­ны яшчэ адзін хло­пец. Ён зна­хо­дзіў­ся ў кам­па­ніі дзяў­чы­ны, якой і пра­па­на­ваў ужыць нар­ко­тык. За гэ­тым за­ня­ткам іх і за­спе­лі мі­лі­цы­я­не­ры. Ма­ры­ху­а­на бы­ла ў су­мцы ма­ла­до­га ча­ла­ве­ка. У да­чы­нен­ні да ўсіх фі­гу­ран­таў за­ве­дзе­ны кры­мі­наль­ныя спра­вы.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Спорт

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

«Нават праз 40 гадоў сямейнага жыцця рамантыка застаецца...»

Інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам па фехтаванні.