Вы тут

Алімпійскі лес


Лепшыя спарт­сме­ны пры­ня­лі ўдзел у ак­цыі «Ты­дзень ле­су — 2015»

З 28 са­ка­ві­ка па 4 кра­са­ві­ка па іні­цы­я­ты­ве Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі ў Бе­ла­ру­сі пра­хо­дзіць ак­цыя «Ты­дзень ле­су — 2015». Ле­са­во­ды кра­і­ны пры­свя­ча­юць яе 70-й га­да­ві­не Пе­ра­мо­гі ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не. Удзель­ні­кі ак­цыі вы­са­джва­юць дрэ­вы ў го­нар во­і­наў-вы­зва­лі­це­ляў, дзя­ку­ю­чы подз­ві­гу якіх Бе­ла­русь вось ужо 70 га­доў з'яў­ля­ец­ца мір­най кра­і­най.

[caption id="attachment_77754" align="alignnone" width="600"]Прызёр Алімпійскіх гульняў Ксенія Санковіч і першы віцэ-прэзідэнт НАКа Максім РЫЖАНКОЎ. Прызёр Алімпійскіх гульняў Ксенія Санковіч і першы віцэ-прэзідэнт НАКа Максім РЫЖАНКОЎ.[/caption]

На­пя­рэ­дад­ні дрэ­вы па­са­дзі­лі і бе­ла­рус­кія спарт­сме­ны на ча­ле з пер­шым ві­цэ-прэ­зі­дэн­там На­цы­я­наль­на­га алім­пій­ска­га ка­мі­тэ­та Мак­сі­мам Ры­жан­ко­вым і ге­не­раль­ным сак­ра­та­ром Ана­то­лем Ко­та­вым. Ся­род спарт­сме­наў, якія пры­ня­лі ўдзел у ак­цыі, — чэм­пі­ё­ны і пры­зё­ры Алім­пій­скіх гуль­няў Элі­на Зве­ра­ва, Дзміт­рый Да­шчын­скі, Ксе­нія Сан­ко­віч, Свят­ла­на Па­ра­мы­гі­на, Лю­боў Чар­ка­шы­на, Сяр­гей Ма­ка­ран­ка, Тац­ця­на Ля­доў­ская, а так­са­ма за­слу­жа­ныя трэ­не­ры Мі­ка­лай Ка­зе­ка і Ва­сіль Кня­зеў.

Алім­пій­скія ел­кі пад кі­раў­ніц­твам га­лоў­на­га ляс­ні­ча­га Мінск­ага ляс­га­са Аляк­санд­ра Мі­ра­но­ві­ча вы­са­дзі­лі ка­ля па­сёл­ка Стань­ка­ва. Як рас­ка­заў спе­цы­я­ліст, ужо га­ды праз 4 тут мож­на бу­дзе ўба­чыць са­праўд­ны лес, а праз 7 га­доў вы­шы­ня дрэў да­сяг­не 10 мет­раў.

[caption id="attachment_77755" align="alignnone" width="600"]Настаўнік і вучань: Мікалай КАЗЕКА і Дзмітрый ДАШЧЫНСКІ. Настаўнік і вучань: Мікалай КАЗЕКА і Дзмітрый ДАШЧЫНСКІ.[/caption]

Ле­тась, да­рэ­чы, Ты­дзень ле­су са­браў у кра­і­не больш за 50 ты­сяч удзель­ні­каў. З іх да­па­мо­гай бы­ло па­са­джа­на больш за 70 міль­ё­наў дрэў. Так­са­ма ўдзель­ні­кі ак­цыі за­клад­ва­лі па­мят­ныя алеі і скве­ры ў го­нар во­і­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, якія зма­га­лі­ся за вы­зва­лен­не Бе­ла­ру­сі.

Да­р'я Ла­ба­жэ­віч

Фота Надзеі Бужан.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў. 

Адукацыя

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Нагадаем, у трэцім сезоне заяўкі на ўдзел у конкурсе падалі 193 праекты.

Калейдаскоп

Выбіраем насенную бульбу

Выбіраем насенную бульбу

Агарод без бульбы не агарод. І цяпер час купляць бульбу на насенне.