Вы тут

Бульбакапалка без пашпарта


Кант­ра­банд­ны груз за­тры­ма­ны на мя­жы Ра­сіі з Бе­ла­рус­сю ў ра­ё­не вёс­кі Звян­чат­ка Клі­ма­віц­ка­га ра­ё­на. Пры пра­вер­цы ра­сій­скай фу­ры «ДАФ» з паў­пры­чэ­пам мыт­ні­кі знай­шлі 130 адзі­нак ня­ўлі­ча­най тэх­ні­кі ў вы­гля­дзе ка­ля­сак ма­таб­ло­ка, пры­чэ­паў, буль­ба­са­джа­лак і буль­ба­ка­па­лак. Ні­я­кіх су­пра­ва­джаль­ных да­ку­мен­таў на пе­ра­воз гэ­та­га гру­зу ў кі­роў­цы не знай­шло­ся. Та­вар на 230 міль­ё­наў арыш­та­ва­ны, яго лёс вы­зна­чыць суд.

Ана­ла­гіч­ная сі­ту­а­цыя скла­ла­ся і па буд­ма­тэ­ры­я­лах. Ра­сій­скую фу­ру, якая іх пе­ра­во­зі­ла, мыт­ні­кі за­тры­ма­лі на аў­та­да­ро­зе Мсці­слаў — Хіс­ла­ві­чы. Пры агля­дзе гру­за­во­га ад­се­ка зной­дзе­ны еў­ра­ва­гон­ка, па­ла­вая дош­ка, блок-ха­ус без аба­вяз­ко­вых фі­та­са­ні­тар­ных сер­ты­фі­ка­таў. У мыт­ні­каў не бы­ло ін­ша­га вый­сця, як увесь гэ­ты груз агуль­ным кош­там 84 міль­ё­ны руб­лёў арыш­та­ваць. Ма­тэ­ры­я­лы спра­вы пе­ра­да­дзе­ны ў эка­на­міч­ны суд Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.

Грамадства

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Мерапрыемства праводзіцца на добраахвотнай аснове.