Вы тут

Кіроўцы, рукі на руль!


Ста­ліч­ная Дзяр­жаў­та­інс­пек­цыя па 10 кра­са­ві­ка ўзмоц­ніць кант­роль над кі­роў­ца­мі транс­парт­ных срод­каў, якія ка­рыс­та­юц­ца пад­час ру­ху апа­ра­та­мі ра­дыё- і тэ­ле­фон­най су­вя­зі, не аб­ста­ля­ва­най тэх­ніч­ны­мі пры­ла­да­мі, што да­зва­ля­юць вес­ці пе­ра­мо­вы без вы­ка­ры­стан­ня рук.

— Вы­ка­ры­стан­не ма­біль­на­га тэ­ле­фо­на па­вя­ліч­вае ры­зы­ку ава­рыі. Ад­цяг­ва­ю­чы ўва­гу на ўва­ход­ны зва­нок, кі­роў­цы ры­зы­ку­юць не толь­кі сва­ім жыц­цём, але і жыц­ця­мі на­ва­коль­ных лю­дзей, — ска­за­лі ў прэс-служ­бе ДАІ ГУ­УС Мін­гар­вы­кан­ка­ма. — На­гад­ва­ем, што за па­ру­шэн­не пра­ві­лаў ка­ры­стан­ня ра­дыё- і тэ­ле­фон­най су­вяз­зю пад­час ру­ху (за вы­клю­чэн­нем кі­роў­цаў транс­парт­ных срод­каў апе­ра­тыў­на­га пры­зна­чэн­ня) на кі­роў­цу на­кла­да­ец­ца штраф у па­ме­ры да дзвюх ба­за­вых ве­лі­чынь, за паў­тор­нае та­кое ж па­ру­шэн­не ця­гам го­да — штраф у па­ме­ры ад дзвюх да вась­мі ба­за­вых ве­лі­чынь.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Нагадаем, у трэцім сезоне заяўкі на ўдзел у конкурсе падалі 193 праекты.

Калейдаскоп

Выбіраем насенную бульбу

Выбіраем насенную бульбу

Агарод без бульбы не агарод. І цяпер час купляць бульбу на насенне.