Вы тут

Пра подзвіг народа, пра подзвіг чыгуначнікаў...


Пе­ра­соў­ны вы­ста­вач­на-лек­цый­ны комп­лекс ар­га­ні­за­цыі «Ра­сій­ская чы­гун­ка» бу­дзе пра­ца­ваць на Бе­ла­рус­кай чы­гун­цы з 15 па 28 мая. Гэ­ты пра­ект пры­мер­ка­ва­ны да 70-год­дзя Пе­ра­мо­гі ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не.

Пер­шы пры­пы­нак комп­лекс зро­біць з 15 па 16 мая ў Ві­цеб­ску. Да­лей ад­пра­віц­ца на стан­цыю Грод­на, дзе пра­бу­дзе з 17 па 18 мая, а з 19 па 21 мая бу­дзе зна­хо­дзіц­ца на стан­цыі Мінск-Па­са­жыр­скі. З 22 па 23 мая зро­біць пры­пы­нак у Брэс­це. З 24 па 26 мая пе­ра­соў­ны вы­ста­вач­на-лек­цый­ны комп­лекс бу­дзе ў Го­ме­лі. Апош­няй стан­цы­яй ста­не Ма­гі­лёў, дзе ён пра­бу­дзе з 27 па
28 мая. Ад­туль цяг­нік вер­нец­ца ў Маск­ву. Як рас­ка­за­лі ў прэс-цэнт­ры ма­гіст­ра­лі, гра­фік ра­бо­ты комп­лек­су — з 9.00 да 18.00, ува­ход сва­бод­ны.

Цяг­нік уклю­чае ў ся­бе во­сем вы­ста­вач­ных ва­го­наў, у якіх прад­стаў­ле­ны ма­ке­ты су­час­на­га ру­хо­ма­га са­ста­ву ра­сій­скай чы­гун­кі. У іх мож­на па­зна­ё­міц­ца з гіс­то­ры­яй раз­віц­ця ай­чын­най чы­гун­кі, а так­са­ма су­час­ны­мі іна­ва­цый­ны­мі да­сяг­нен­ня­мі ра­сій­скай чы­гун­кі.

Асаб­лі­вае мес­ца бу­дзе ад­ве­дзе­на экс­па­зі­цыі, пры­све­ча­най 70-год­дзю Пе­ра­мо­гі, дзе раз­мес­цяц­ца ма­тэ­ры­я­лы пра ўклад бе­ла­рус­ка­га на­ро­да ў Пе­ра­мо­гу ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не 1941—1945 га­доў. За муж­насць і ге­ра­ізм 20 ай­чын­ных чы­гу­нач­ні­каў ста­лі Ге­ро­я­мі Са­вец­ка­га Са­ю­за. Аба­ро­на Брэсц­ка­га вак­за­ла — ад­на з яр­кіх і тра­гіч­ных ста­ро­нак пер­шых дзён вай­ны. Ім­ёны шас­ці яго аба­рон­цаў уве­ка­ве­ча­ны на ме­ма­ры­яль­най дош­цы на аб­ноў­ле­ным бу­дын­ку вак­за­ла. Асаб­лі­вую ро­лю ў ар­га­ні­за­цыі аба­рон­чых ба­ёў на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі ады­гра­лі бро­не­цяг­ні­кі, тра­ды­цыя па­бу­до­вы якіх ад­ра­дзі­ла­ся ў га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Ужо ў пер­шыя дні на чы­гун­ках БССР ус­ту­пі­лі ў бой дзе­сяць бро­не­цяг­ні­коў НКУС.

Ад­ной з най­важ­ней­шых за­дач чы­гу­нач­ні­каў у па­чат­ко­вы пе­ры­яд вай­ны ста­ла эва­ку­а­цыя асаб­лі­ва каш­тоў­ных рэ­чаў і да­ку­мен­таў. Агу­лам яны вы­вез­лі 1,5 міль­ё­на ча­ла­век, не лі­ча­чы ра­бо­чых і слу­жа­чых. Бы­ло эва­куя­ва­на 109 буй­ных прад­пры­ем­стваў, каш­тоў­нас­ці, больш за 5 ты­сяч ва­го­наў га­то­вай пра­дук­цыі, сы­ра­ві­ны. У тыл быў пе­ра­важ­на ад­праў­ле­ны ру­хо­мы са­стаў, аб­ста­ля­ван­не чы­гу­нач­ных вуз­лоў Мін­ска, Ор­шы, Ві­цеб­ска, Ма­гі­лё­ва, Жло­бі­на, Го­ме­ля і ін­шых.

Бес­смя­рот­ную сла­ву зда­бы­лі са­бе ар­шан­скія пад­поль­шчы­кі і кі­раў­нік ар­га­ні­за­цыі Ар­шан­ска­га чы­гу­нач­на­га вуз­ла, паз­ней ка­ман­дзір пар­ты­зан­ска­га атра­да Кан­стан­цін Сяр­ге­е­віч За­сло­наў. Ба­я­вая дзей­насць бе­ла­рус­кіх пар­ты­зан, у тым лі­ку на чы­гун­цы, пра­цяг­ва­ла­ся пад­час усёй аку­па­цыі.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Энергетыка

Беларусь у лідарах па энергаэфектыўнасці

Беларусь у лідарах па энергаэфектыўнасці

А сярод краін ЕАЭС — на першым месцы.

Моладзь

Аліна Чыжык: Музыка павінна выхоўваць

Аліна Чыжык: Музыка павінна выхоўваць

Фіналістка праекта «Акадэмія талентаў» на АНТ — пра творчасць і жыццё.

Грамадства

24 красавіка пачаў работу УНС у новым статусе

24 красавіка пачаў работу УНС у новым статусе

Амаль тысяча дзвесце чалавек сабраліся, каб вырашаць найважнейшыя пытанні развіцця краіны. 

Грамадства

Курс маладога байца для дэпутата

Курс маладога байца для дэпутата

Аляксандр Курэц – самы малады народны выбраннік у сваім сельсавеце і адзіны дэпутат сярод сваіх калег па службе.