Вы тут

Евангелле і абраз за матрацамі


Го­мель­ская мыт­ня кан­фіс­ка­ва­ла куль­тур­ныя каш­тоў­нас­ці ХХ ста­год­дзя.

Мыт­ні­кі ра­зам з па­гра­ніч­ні­ка­мі ў рэс­пуб­лі­кан­скім пунк­це мыт­на­га афарм­лен­ня пра­во­дзі­лі мыт­ны кант­роль па­са­жыр­ска­га цяг­ні­ка Санкт-Пе­цяр­бург — Кі­шы­нёў. У ад­ным з ку­пэ бы­ла зной­дзе­на кні­га "Но­вы за­па­вет гос­па­да на­ша­га Ісу­са Хрыс­та" на цар­коў­на­сла­вян­скай і рус­кай мо­вах 1902 го­да вы­дан­ня і аб­раз, вы­ка­на­ны на дош­цы, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе Дзяр­жаў­на­га мыт­на­га ка­мі­тэ­та.

Каш­тоў­нас­ці бы­лі сха­ва­ны за згор­ну­ты­мі мат­ра­ца­мі. Апы­тан­не служ­бо­вых асоб цяг­ні­ко­вай бры­га­ды і па­са­жы­раў плё­ну не да­лі: ула­даль­ні­ка каш­тоў­нас­цяў уста­на­віць не атры­ма­ла­ся. Яны кан­фіс­ка­ва­ныя, пры­зна­ча­на мас­тацт­ва­знаў­чая экс­пер­ты­за. Па вы­ні­ках пра­вер­кі ма­тэ­ры­я­лы бу­дуць на­кі­ра­ва­ны ў суд з мэ­тай вяр­тан­ня ма­ё­мас­ці ў да­ход дзяр­жа­вы.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні. 

Грамадства

Народнае прадстаўніцтва

Народнае прадстаўніцтва

Вясна гэтага года праходзіць у Беларусі пад знакам Усебеларускага народнага сходу ў яго новым статусе і якасці. 

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў.