Вы тут

Гараскоп на наступны тыдзень


АВЕН. Пер­шую па­ло­ву тыд­ня трэ­ба бу­дзе пра­вес­ці сам-на­сам са сва­і­мі ўлас­ны­мі дум­ка­мі. У аса­біс­тым жыц­ці вас ча­ка­юць ня­ўда­чы. Кан­так­ту з дру­гой вашай па­лоў­кай ня­ма, ды і з ін­шы­мі людзь­мі так­са­ма. Зрэш­ты, гэ­та да­зво­ліць за­ся­ро­дзіц­ца і пры­свя­ціць ся­бе кан­крэт­ным за­да­чам, на­прык­лад пра­цы, дзе ў гэ­тыя дні ча­ка­ец­ца з'яў­лен­не но­вых маг­чы­мас­цяў. Не вы­клю­ча­на, што да ся­рэ­дзі­ны тыд­ня вас на­ве­да­юць ці­ка­выя ідэі або па­сту­пяць пра­па­но­вы, якія вар­та раз­гле­дзець. Уда­лыя здзел­кі і парт­нёр­скія па­гад­нен­ні маг­чы­мыя блі­жэй да кан­ца тыд­ня.

ЦЯ­ЛЕЦ. Пры­ліў сіл пад­штурх­не да подз­ві­гаў. Не­аба­вяз­ко­ва да­вя­дзец­ца ра­біць ней­кія не­аб­ду­ма­ныя ўчын­кі, хут­чэй за ўсё вы зной­дзе­це больш ка­рыс­ны за­ня­так. Вель­мі доб­ра за­няц­ца які­мі-не­будзь но­вы­мі пра­ек­та­мі і спра­ва­мі. Ва­ша ак­тыў­насць да­зво­ліць лёг­ка ра­за­брац­ца ва ўсім і хут­ка пры­сту­піць да ажыц­цяў­лен­ня за­ду­ма­на­га. Тым не менш рэ­ка­мен­ду­ец­ца не ўпа­даць у край­нас­ці і не пе­ра­гі­наць пал­ку ў сва­іх па­мкнен­нях. Вар­та пры­трым­лі­вац­ца за­ла­той ся­рэ­дзі­ны ды не за­бы­вац­ца пра што­дзён­ныя спра­вы.

БЛІЗ­НЯ­ТЫ. На пра­ця­гу ўся­го тыд­ня мо­жа­це да­зво­ліць са­бе рас­сла­біц­ца і ад­па­чыць, за вы­клю­чэн­нем толь­кі са­мых апош­ніх дзён, ка­лі не­аб­ход­на бу­дзе дзей­ні­чаць кры­ху больш са­бра­на. Доб­ры час для су­стрэ­чы з сяб­ра­мі і пра­вя­дзен­ня якіх-не­будзь за­баў­ляль­ных ме­ра­пры­ем­стваў. У ад­но­сі­нах так­са­ма на­зі­ра­ец­ца ра­дас­ная ат­мас­фе­ра. Вы­со­кая ве­ра­год­насць та­го, што вам мо­жа ўсміх­нуц­ца пос­пех, та­му ні­чо­га за­га­дзя не пла­нуй­це, а дзей­ні­чай­це па аб­ста­ві­нах. Ка­лі не­аб­ход­на пра­вес­ці якія-не­будзь дзе­ла­выя су­стрэ­чы, то лепш за ўсё іх пры­зна­чыць на ка­нец тыд­ня.

РАК. Пры­слу­хай­це­ся да ся­бе, маг­чы­ма на гэ­тым тыд­ні вас на­ве­да­юць зу­сім но­выя ідэі ці па­сту­піць ней­кая ці­ка­вая ін­фар­ма­цыя. Вяс­но­вы на­строй ад­кры­вае маг­чы­мас­ці да твор­час­ці. І ў ад­но­сі­нах све­ціць сон­ца — кан­так­ты з бліз­кім ча­ла­ве­кам ста­но­вяц­ца яшчэ больш пры­ем­ны­мі. Не вар­та бу­да­ваць пла­ны, бо гэ­та мо­жа па­ру­шыць тую лёг­кую ат­мас­фе­ру, якая пры­сут­ні­чае ва­кол вас. Дзей­ні­чай­це па на­тхнен­ні — гэ­та пры­ня­се знач­на больш пос­пе­ху і за­да­валь­нен­ня.

ЛЕЎ. На пра­цы змо­жа­це пра­явіць ся­бе з най­леп­ша­га бо­ку, пры гэ­тым мо­жа­це раз­ліч­ваць на пад­трым­ку з бо­ку ка­лек­ты­ву і кі­раў­ніц­тва. Вель­мі доб­ра на пра­ця­гу тыд­ня зай­мац­ца хат­ні­мі спра­ва­мі, па­куп­кі для до­ма бу­дуць вель­мі да­рэ­чы. Асаб­лі­вы пос­пех ча­кае вас на ні­ве аса­біс­тых ад­но­сі­наў. Ра­ман­тыч­ныя па­ры­вы ў ва­шай ду­шы зна­хо­дзяць вод­гук з бо­ку ін­ша­га ча­ла­ве­ка, што да­зво­ліць за­вя­заць тры­ва­лыя ад­но­сі­ны (ка­лі іх ня­ма) або на­даць васт­ры­ню на­яў­ным, за­даць но­вы век­тар раз­віц­ця.

ДЗЕ­ВА. Аб­ста­ноў­ка на пра­ця­гу тыд­ня бу­дзе спа­кой­ная, але тым не менш вас бу­дуць раз­ры­ваць су­мне­вы. Ве­ра­год­на, па­ўста­не вы­бар, ад яко­га бу­дзе за­ле­жыць да­лей­шае раз­віц­цё сі­ту­а­цыі. І хоць ста­но­ві­шча аб­са­лют­на не кры­тыч­нае, су­мнен­ні не да­зво­ляць пра­вес­ці ты­дзень спа­кой­на. Не­аб­ход­на звяр­нуц­ца па ад­каз да свай­го ўнут­ра­на­га го­ла­су, а не да знеш­ніх да­рад­чы­каў. У скла­да­най сі­ту­а­цыі вам мо­гуць да­па­маг­чы пры­кме­ты ці ін­шыя на­зі­ран­ні, якія пад­ка­жуць, як дзей­ні­чаць.

ША­ЛІ. Пе­ра­мен­лі­вы і ды­на­міч­ны ты­дзень, та­му ра­біць па пла­не бу­дзе ня­прос­та. Вар­та на­даць ува­гу бя­гу­чым спра­вам, але не за­цык­лі­вац­ца на гэ­тым, бо ў лю­бы мо­мант мо­жа пад­вяр­нуцца штось­ці но­вае і ці­ка­вае. Ты­дзень спры­яль­ны для аса­біс­та­га жыц­ця: ёсць доб­ры шанц за­вес­ці но­выя ад­но­сі­ны ці прый­сці да зго­ды, ка­лі ў вас уз­нік­лі якія-не­будзь роз­на­га­лос­сі. На пра­цы ўсё ідзе сва­ім па­рад­кам. Маг­чы­мы не­вя­лі­кія гра­шо­выя па­ступ­лен­ні. Не вы­клю­ча­на, што пос­пех усміх­нец­ца ў са­мы не­ча­ка­ны мо­мант.

СКАР­ПІ­ЁН. Ты­дзень спры­яль­ны для за­клю­чэн­ня здзе­лак, афарм­лен­ня да­га­во­раў і пра­цы з да­ку­мен­та­мі, праў­да, пра да­хо­ды ду­маць па­куль заў­час­на, але ў вас ёсць маг­чы­масць пад­рых­та­ваць гле­бу на бу­ду­чы­ню. На ра­ман­тыч­ным фрон­це з'я­вяц­ца ад­чу­ван­не вяс­ны, но­выя зна­ём­ствы і ін­шыя пры­ем­ныя мо­ман­ты, але, тым не менш, вы схіль­ны за­кры­ва­цца ў са­бе, не пад­пус­ка­ю­чы ні­ко­га бліз­ка. Ме­на­ві­та та­му на якія-не­будзь пос­пе­хі ў гэ­тыя дні раз­ліч­ваць не вар­та. З ін­ша­га бо­ку цвя­ро­засць мыс­лен­ня і за­ся­ро­джа­насць да­зва­ляе больш эфек­тыў­на спраў­ляц­ца з за­да­ча­мі на пра­цы (і не толь­кі).

СТРА­ЛЕЦ. Уваж­лі­ва стаў­це­ся да сва­іх збе­ра­жэн­няў. Ця­пер доб­ры час для каш­тоў­ных на­быт­каў або вы­гад­ных укла­дан­няў, але ёсць ры­зы­ка, што рас­тра­ці­це ўсе па дро­бя­зях, пад­даў­шы­ся чу­жым абя­цан­ням або пе­ра­ка­нан­ням. На пра­цы будзь­це ўваж­лі­выя да да­ку­мен­таў і на­ват да­моў­ле­нас­цяў на сло­вах, каб ні­ко­га не пад­вес­ці і са­мім не апы­нуц­ца ў ня­вы­гад­ным ста­но­ві­шчы. У аса­біс­тым жыц­ці на­сту­пае пе­ры­яд ста­біль­нас­ці, на­поў­не­ны пры­ем­ны­мі эма­цый­ны­мі па­дзея­мі. Асаб­лі­ва ра­дас­ныя мо­ман­ты вы­па­да­юць на ка­нец тыд­ня.

КА­ЗЯ­РОГ. Вас бу­дуць на­вед­ваць апа­сен­ні і су­мне­вы, што не­га­тыў­на ада­б'ец­ца на ўсіх спра­вах. Пач­нец­ца за­стой, бо з ва­ша­га бо­ку па­дае ак­тыў­насць. Вар­та звяр­нуц­ца па пад­трым­ку да род­ных і сяб­роў. Толь­кі та­ды вы змо­жа­це вый­сці з цяж­кай сі­ту­а­цыі, зда­быць боль­шую ўпэў­не­насць у са­бе і пры­няць не­аб­ход­ныя ра­шэн­ні. Ве­ра­год­на, у дру­гой па­ло­ве тыд­ня трэ­ба бу­дзе за­клю­чаць да­моў­ле­нас­ці або пад­піс­ваць да­ку­мен­ты. Пры­няц­це важ­на­га ра­шэн­ня маг­чы­ма толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі вы пе­ра­сі­лі­це свае стра­хі і су­мне­вы.

ВА­ДА­ЛЕЙ. Звяр­ні­це ўва­гу на стан сва­іх фі­нан­саў, па­збя­гай­це не­аб­ду­ма­ных і спан­тан­ных вы­дат­каў. Маг­чы­мы фі­нан­са­выя стра­ты, та­му вы па­він­ны дак­лад­на кант­ра­ля­ваць усе свае дзе­ян­ні, звяр­таць ува­гу на здзел­кі, абя­цан­ні і па­куп­кі, каб не апы­нуц­ца ў ня­вы­гад­ным ста­но­ві­шчы. Па­гро­за больш ве­ра­год­ная ў па­чат­ку тыд­ня, па­чы­на­ю­чы з се­ра­ды, вы бу­дзе­це больш са­бра­ны, што да­зво­ліць да­сяг­нуць пэў­ных пос­пе­хаў на пра­цы і пры­вес­ці свае спра­вы ў па­ра­дак.

РЫ­БЫ. Ак­тыў­ны і вель­мі па­спя­хо­вы ты­дзень. Асаб­лі­ва шмат здзяйс­нен­няў вас ча­кае на дзе­ла­вой ні­ве, мож­на раз­ліч­ваць на пэў­ныя да­сяг­нен­ні на пра­цы, па­ляп­шэн­не свай­го ма­тэ­ры­яль­на­га ста­но­ві­шча. На гэ­тым тыд­ні доб­ра зай­мац­ца хат­ні­мі спра­ва­мі, здзяйс­няць каш­тоў­ныя па­куп­кі. Ва­ша ак­тыў­насць да­зво­ліць па­спець прак­тыч­на ўсю­ды. Для аса­біс­та­га жыц­ця ты­дзень ня­дрэн­ны, хоць гэ­та вы­яў­ля­ец­ца і не так яр­ка. Тым не менш у ад­но­сі­нах на пра­ця­гу ўся­го тыд­ня мож­на раз­ліч­ваць на ста­біль­насць і па­ра­зу­мен­не.

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.