Вы тут

Ку­пі­це ды­хан­не «зор­кі»!


Для са­праўд­ных фа­на­таў (ці больш пра­віль­на бу­дзе ска­заць па­клон­ні­каў) на аў­кцы­ё­не eBay пра­па­ну­юць... па­кет па­вет­ра з кан­цэр­та аме­ры­кан­ска­га спе­ва­ка ў сты­лі рэп Канье Уэс­та. Кошт да­ся­гаў, між ін­шым, 60 ты­сяч до­ла­раў.

Стар­та­вы кошт за па­кет, у якім ні­бы­та зна­хо­дзі­лі­ся час­цін­кі по­ту і па­вет­ра, якое вы­ды­хаў ар­тыст, скла­да­ла пяць до­ла­раў. Па­вод­ле слоў пра­даў­ца з аме­ры­кан­ска­га шта­та Пен­сіль­ва­нія, ён зна­хо­дзіў­ся ў пер­шых ра­дах на кан­цэр­це Уэс­та. Ні­я­кіх до­ка­заў, што ўла­даль­нік па­ке­та са­праў­ды быў на шоу, прад­стаў­ле­на не бы­ло. У вы­ні­ку лот зня­лі з сай­та за два дні да за­кан­чэн­ня тар­гоў. Між тым, не­ўза­ба­ве на eBay з'я­ві­ла­ся больш за дзя­ся­так ін­шых па­доб­ных пра­па­ноў аб про­да­жы па­ке­таў з «са­мым са­праўд­ным» па­вет­рам з кан­цэр­та Уэс­та. З гэ­тай на­го­ды іра­ніч­ныя ка­рыс­таль­ні­кі ін­тэр­нэ­ту вы­кла­лі ў про­даж на сайт па­вет­ра «лю­дзей, якія маг­лі б па­менш хва­ля­вац­ца пра Канье Уэс­та» і па­вет­ра «на 99,9% не з кан­цэр­та» рэ­пе­ра.

Пад­рых­та­ваў Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Энергетыка

Беларусь у лідарах па энергаэфектыўнасці

Беларусь у лідарах па энергаэфектыўнасці

А сярод краін ЕАЭС — на першым месцы.

Моладзь

Аліна Чыжык: Музыка павінна выхоўваць

Аліна Чыжык: Музыка павінна выхоўваць

Фіналістка праекта «Акадэмія талентаў» на АНТ — пра творчасць і жыццё.

Грамадства

24 красавіка пачаў работу УНС у новым статусе

24 красавіка пачаў работу УНС у новым статусе

Амаль тысяча дзвесце чалавек сабраліся, каб вырашаць найважнейшыя пытанні развіцця краіны. 

Грамадства

Курс маладога байца для дэпутата

Курс маладога байца для дэпутата

Аляксандр Курэц – самы малады народны выбраннік у сваім сельсавеце і адзіны дэпутат сярод сваіх калег па службе.