Вы тут

Каб дэз­ін­фар­ма­цыя не да­мі­на­ва­ла над ін­фар­ма­цы­яй


За­да­ча пра­фе­сій­ных жур­на­ліс­таў — не да­пус­ціць скоч­ван­ня ў без­дань ін­фар­ма­цый­ных вой­наў "ўсіх су­праць усіх". Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў рэ­за­лю­цыі X Бе­ла­рус­ка­га між­на­род­на­га ме­ды­я­фо­ру­му "Парт­нёр­ства ў імя бу­ду­чы­ні: спад­чы­на Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі.

"Су­час­ныя кан­флік­ты бач­на свед­чаць: спа­ку­са вы­ка­рыс­тоў­ваць мас­ме­дыя як пра­па­ган­дысц­кі рэ­сурс ў ін­фар­ма­цый­ным су­праць­ста­ян­ні не ста­ла зда­быт­кам мі­ну­ла­га. Ін­фар­ма­цый­ныя пра­ва­ка­цыі зра­бі­лі­ся паў­ся­дзён­ным ру­ці­най. У та­кіх вы­пад­ках аб'­ём дэз­ін­фар­ма­цыі знач­на пе­ра­вы­шае аб'­ём аб'­ек­тыў­най ін­фар­ма­цыі, што фар­муе ў лю­дзей ска­жо­ную кар­ці­ну све­ту", — лі­чаць удзель­ні­кі ме­ды­я­фо­ру­му . Усё гэ­та, на іх дум­ку, ба­га­та дыс­крэ­ды­та­цы­яй пра­фе­сіі жур­на­ліс­та, стра­тай да­ве­ру лю­дзей да сло­ва. "За­да­ча пра­фе­сій­най жур­на­лісц­кай су­поль­нас­ці — не да­пус­ціць скоч­ван­ня ў без­дань ін­фар­ма­цый­ных вой­наў "усіх су­праць усіх". Да­маг­чы­ся гэ­та­га мож­на шля­хам за­ха­ван­ня нор­маў жур­на­лісц­кай эты­кі, вы­пра­ца­ва­ных на пад­ста­ве шмат­га­до­ва­га во­пы­ту, кар­па­ра­тыў­най са­лі­дар­нас­ці, мі­ні­мі­за­цыі ўплы­ву ім­гнен­най па­лі­тыч­най кан'­юнк­ту­ры на рэ­дак­цый­ную па­лі­ты­ку срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі. Най­важ­ней­шая зна­чэн­не ў су­час­ных умо­вах на­бы­вае та­кая ка­тэ­го­рыя, як ма­раль­ная і са­цы­яль­ная ад­каз­насць жур­на­ліс­таў ", — га­во­рыц­ца ў да­ку­мен­це.

У ім так­са­ма ад­зна­ча­ец­ца не­аб­ход­насць кан­са­лі­да­цыі на­ма­ган­няў ме­дыя і экс­перт­най су­поль­нас­ці роз­ных кра­ін све­ту для эфек­тыў­на­га про­ці­дзе­ян­ня су­час­ным вы­клі­кам і па­гро­зам, за­бес­пя­чэн­ня між­на­род­най бяс­пе­кі і спра­вяд­лі­ва­га све­та­па­рад­ку ў імя ства­рэн­ня і раз­віц­ця. Пры гэ­тым яны са шка­да­ван­нем кан­ста­та­ва­лі, што "су­час­ны свет не стаў больш спра­вяд­лі­вы і бяс­печ­ны". Так, уз­мац­ня­ец­ца геа­па­лі­тыч­нае са­пер­ніц­тва вя­ду­чых дзяр­жаў, аб­васт­ра­юц­ца са­цы­яль­на-эка­на­міч­ныя су­пя­рэч­нас­ці, у шэ­ра­гу рэ­гі­ё­наў, у тым лі­ку ў Еў­ро­пе, па­ла­юць ад­кры­тыя ва­ен­ныя кан­флік­ты.

"У су­вя­зі з гэ­тым асаб­лі­вае зна­чэн­не на­бы­вае па­мяць аб Вя­лі­кай Пе­ра­мо­зе. Та­ды, 70 га­доў та­му, дзяр­жа­вы з роз­ны­мі ідэа­ло­гі­я­мі і па­лі­тыч­ны­мі сіс­тэ­ма­мі аб'­яд­на­лі­ся, каб су­праць­ста­яць агуль­най па­гро­зе ча­ла­вец­тву, якой з'яў­ляў­ся фа­шызм. За­ха­ваць па­мяць аб той агуль­най і вя­лі­кай ба­раць­бе — свя­ты аба­вя­зак ця­пе­раш­ня­га і бу­ду­чых па­ка­лен­няў ", — ска­за­на ў рэ­за­лю­цыі.

Удзель­ні­кі фо­ру­му вы­ка­за­лі па­дзя­ку Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі, Мі­ніс­тэр­ству ін­фар­ма­цыі, Па­ста­ян­на­му ка­мі­тэ­ту Са­юз­най дзяр­жа­вы, Вы­ка­наў­ча­му ка­мі­тэ­ту СНД, Між­дзяр­жаў­на­му фон­ду гу­ма­ні­тар­на­га су­пра­цоў­ніц­тва дзяр­жаў — удзель­ніц СНД за маг­чы­масць аб­мер­ка­ван­ня ак­ту­аль­ных пы­тан­няў су­свет­на­га па­рад­ку на ме­ды­я­фо­ру­ме ў Мін­ску.

Выбар рэдакцыі

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні. 

Грамадства

Народнае прадстаўніцтва

Народнае прадстаўніцтва

Вясна гэтага года праходзіць у Беларусі пад знакам Усебеларускага народнага сходу ў яго новым статусе і якасці. 

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў.