Вы тут

За мірныя перамены


Перадвыбарная праграма кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Таццяны Караткевіч 

Без имени-1

Прэ­зі­дэнт па­ві­нен на­кі­ра­ваць сваю дзей­насць на ства­рэн­не ўмоў для па­вы­шэн­ня ўзроў­ню і якас­ці жыц­ця гра­ма­дзян Бе­ла­ру­сі. Гэ­та мо­жа быць зроб­ле­на толь­кі на асно­ве эфек­тыў­най эка­но­мі­кі. Па­зі­тыў­ныя пе­ра­ме­ны не­маг­чы­мыя без пра­вя­дзен­ня глы­бо­кіх па­лі­тыч­ных рэ­фор­маў.

Са­цы­яль­ная па­лі­ты­ка: кло­пат пра лю­дзей і са­цы­яль­ная спра­вяд­лі­васць

Га­лоў­ным прын­цы­пам са­цы­яль­най па­лі­ты­кі па­ві­нен стаць прын­цып роў­ных маг­чы­мас­цяў, за­сна­ва­ны на са­цы­яль­най са­лі­дар­нас­ці моц­ных і сла­бых.

У са­цы­яль­най сфе­ры не­аб­ход­на вяр­нуц­ца да ўжо за­дэк­ла­ра­ва­ных у Кан­сты­ту­цыі га­ран­тый і ажыц­ця­віць шэ­раг рэ­фор­маў:

Ме­ды­цы­на — за­бяс­пе­чыць до­ступ усіх гра­ма­дзян да бяс­плат­на­га якас­на­га ме­ды­цын­ска­га аб­слу­гоў­ван­ня ў дзяр­жаў­ных ме­ды­цын­скіх уста­но­вах пры па­ра­лель­ным раз­віц­ці сіс­тэ­мы стра­ха­вой і пры­ват­най ме­ды­цы­ны.

Аду­ка­цыя — па­вя­лі­чыць ін­вес­ты­цыі ў аду­ка­цыю, якія на­кі­ра­ваць на па­ве­лі­чэн­не за­роб­каў вы­клад­чы­каў і аб­наў­лен­не ма­тэ­ры­яль­на-тэх­ніч­най ба­зы школ і ўні­вер­сі­тэ­таў. За­бяс­пе­чыць пе­ра­ем­насць роз­ных уз­роў­няў аду­ка­цыі, звя­заць іх з рын­кам пра­цы. Па­вы­сіць са­цы­яль­ны ста­тус вы­клад­чы­каў. Вы­зва­ліць на­стаў­ні­каў ад ліш­няй ад­мі­ніст­ра­цый­най і ідэа­ла­гіч­най на­груз­кі. Раз­ві­ваць дыс­тан­цый­ную вы­шэй­шую аду­ка­цыю. Раз­мер­ка­ван­не па­він­на быць па жа­дан­ні. Ад­мя­ніць пла­ту за на­ву­чан­не ў дзяр­жаў­ных на­ву­чаль­ных уста­но­вах з той пры­чы­ны, што та­кая пла­та су­пя­рэ­чыць Кан­сты­ту­цыі.

Пен­сій­нае за­бес­пя­чэн­не — пра­вес­ці пен­сій­ную рэ­фор­му без па­вы­шэн­ня пен­сій­на­га ўзрос­ту. Рас­пра­ца­ваць сіс­тэ­му на­кап­ляль­ных пен­сій, да­дат­ко­ва­га пен­сій­на­га стра­ха­ван­ня, раз­ві­ваць пры­ват­ныя пен­сій­ныя фон­ды ра­зам з дзяр­жаў­ны­мі.

Ад­рас­ная да­па­мо­га — рас­пра­ца­ваць эфек­тыў­ную сіс­тэ­му ад­рас­ных гра­шо­вых вы­плат: шмат­дзет­ным сем'­ям, бес­пра­цоў­ным, гра­ма­дзя­нам з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі; у тым лі­ку на пра­езд у гра­мад­скім транс­пар­це і ка­му­наль­ныя пла­ця­жы. Па­шы­рыць удзел гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый у ажыц­цяў­лен­ні са­цы­яль­най да­па­мо­гі на­сель­ніц­тву праз дзяр­жаў­ны за­каз.

Рэ­фор­ма пра­цоў­ных уза­е­ма­ад­но­сін — пе­ра­гле­дзець кант­ракт­ную сіс­тэ­му най­му на пра­цу, ад­мя­ніць па­бо­ры дзяр­жа­вы з гра­ма­дзян, якія стра­ці­лі пра­цу ў вы­ні­ку эка­на­міч­на­га кры­зі­су. Ака­заць да­па­мо­гу ў на­быц­ці но­вай спе­цы­яль­нас­ці і ў ад­крыц­ці ўлас­най спра­вы.

Пе­ра­адо­лен­не на­ступ­стваў чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы — ад­на­віць "чар­но­быль­скія пра­гра­мы" ў поў­ным аб'­ёме. Ства­рыць эфек­тыў­ную сіс­тэ­му ме­ды­цын­ска­га аб­сле­да­ван­ня па­цяр­пе­ла­га на­сель­ніц­тва з ужы­ван­нем су­час­ных ме­то­дык і аб­ста­ля­ван­ня.

Да­па­мо­га сем'­ям — аказ­ваць пад­трым­ку сем'­ям, са­дзей­ні­чаць прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці сем'­яў. Пад­тры­маць бу­даў­ніц­тва жыл­ля ў рэ­гі­ё­нах для ма­ла­дых сем'­яў і ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў, у пер­шую чар­гу — ін­ды­ві­ду­аль­ных жы­лых да­моў на ўлас­ным зя­мель­ным участ­ку.

Парт­нёр­ства дзяр­жа­вы і біз­не­су — рас­пра­ца­ваць сіс­тэ­му пад­трым­кі са­цы­яль­на ад­каз­на­га біз­не­су, сты­му­ля­ваць ін­вес­ты­цыі пра­ца­даў­цы ў сіс­тэ­му са­цы­яль­най аба­ро­ны ра­бот­ні­каў свай­го прад­пры­ем­ства. Увес­ці пад­атко­выя льго­ты за спон­сар­скую пад­трым­ку са­цы­яль­ных пра­ек­таў.

Эка­на­міч­нае аб­наў­лен­не: раз­віц­цё дзе­ла­вой іні­цы­я­ты­вы і пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый

Ас­но­вай па­вы­шэн­ня ўзроў­ню і якас­ці жыц­ця гра­ма­дзян мо­жа стаць толь­кі эфек­тыў­ная эка­но­мі­ка, якая раз­ві­ва­ец­ца на асно­ве прын­цы­паў і па­ды­хо­даў, ужо рэа­лі­за­ва­ных у па­спя­хо­вых кра­і­нах.

Дзяр­жаў­ныя фі­нан­сы — за­бяс­пе­чыць не­за­леж­насць На­цы­я­наль­на­га бан­ка, да­маг­чы­ся ста­біль­нас­ці ва­лю­ты і аба­ро­ны ўкла­даў, утай­ма­ваць рост цэн, зра­біць да­ступ­ны­мі бан­каў­скія крэ­ды­ты, спы­ніць рас­тра­ту дзяр­жаў­ных срод­каў па за­пы­тах га­лі­но­вых ла­біс­таў.

Пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый і раз­віц­цё біз­нес-ася­род­дзя — за­бяс­пе­чыць ста­біль­насць, праз­рыс­тасць сіс­тэ­мы па­дат­ка­аб­кла­дан­ня, па­шы­раць пры­мя­нен­не спро­шча­на­га па­дат­ка­аб­кла­дан­ня. Пры­няць Ін­вес­ты­цый­ны ко­дэкс. Ад­мя­ніць кан­фіс­ка­цый­ныя ме­ры ў да­чы­нен­ні да біз­не­су. Вы­клю­чыць па­няц­це "не­за­кон­нае прад­пры­маль­ніц­тва", пра­вес­ці дэ­кры­мі­на­лі­за­цыю эка­на­міч­ных зла­чын­стваў.

Ма­дэр­ні­за­цыя за­во­даў і прад­пры­ем­стваў — ства­рыць ан­ты­кры­зіс­ныя пра­гра­мы для праб­лем­ных за­во­даў, пры­цяг­нуць пад іх ін­вес­ты­цыі. Пры­ва­ты­за­ваць не­жыц­ця­здоль­ныя прад­пры­ем­ствы. Га­ран­та­ваць тым, хто тра­піў пад ска­ра­чэн­не, атры­ман­не но­вай пра­фе­сіі, за­бес­пя­чэн­не льгот­ным крэ­ды­там для ад­крыц­ця сва­ёй спра­вы або са­цы­яль­най пад­трым­кай у па­ме­ры 75% ад за­роб­ку на пра­ця­гу 6 ме­ся­цаў.

Больш сва­бо­ды і іні­цы­я­ты­вы — пад­трым­лі­ваць іні­цы­я­ты­ву кі­раў­ніц­тва за­во­даў і прад­пры­ем­стваў. За­браць у чы­ноў­ні­каў пра­вы ўказ­ваць, што і коль­кі вы­раб­ляць.

Раз­віц­цё іна­ва­цый­ных сек­та­раў эка­но­мі­кі — ства­рыць ася­род­дзе для раз­віц­ця кан­ку­рэн­та­здоль­ных га­лін — ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій, эка­ла­гіч­на­га ту­рыз­му, тран­зі­ту і ла­гіс­ты­кі, ва­ен­на-пра­мыс­ло­ва­га комп­лек­су, аль­тэр­на­тыў­най энер­ге­ты­кі, ін­жы­ні­рын­гу, бан­каў­скіх па­слуг.

Раз­віц­цё кан­ку­рэн­цыі — за­бяс­пе­чыць роў­ную кан­ку­рэн­цыю прад­пры­ем­стваў усіх фор­маў улас­нас­ці, што вы­клі­ча зні­жэн­не кош­таў на та­ва­ры і па­слу­гі.

Ства­рэн­не пра­цоў­ных мес­цаў, сты­му­ля­ван­не са­ма­за­ня­тас­ці — пры­цяг­ваць ін­вес­ты­цыі і сты­му­ля­ваць раз­віц­цё на­цы­я­наль­на­га біз­не­су, якія бу­дуць ства­раць но­выя пра­цоў­ныя мес­цы.

Раз­віц­цё энер­ге­тыч­на­га сек­та­ра — ука­ра­ніць энер­га­збе­ра­галь­ныя тэх­на­ло­гіі і раз­ві­ваць вы­ка­ры­стан­не ад­наў­ляль­ных кры­ніц энер­гіі. Ажыц­ця­віць ма­дэр­ні­за­цыю іс­ну­ю­чых энер­ге­тыч­ных ма­гут­нас­цяў. Пра­вес­ці рэ­ві­зію ра­шэн­ня па АЭС аб не­аб­ход­нас­ці яе бу­даў­ніц­тва.

Сель­ская гас­па­дар­ка — рэ­фар­ма­ваць на асно­ве шмат­уклад­нас­ці, сва­бод­на­га раз­віц­ця ўсіх фор­маў улас­нас­ці і ства­рэн­ня рын­ку зям­лі, пад­тры­маць раз­віц­цё фер­мер­скіх гас­па­да­рак.

Раз­віц­цё на­ву­кі — ад­на­віць стра­ча­ныя па­зі­цыі праз сты­му­ля­ван­не ўклю­чэн­ня ў су­свет­ную на­ву­ко­вую ка­а­пе­ра­цыю і ака­зан­не мэ­та­вай дзяр­жаў­най пад­трым­кі эфек­тыў­ным рас­пра­цоў­кам, пры­цяг­нуць да пад­трым­кі да­сле­да­ван­няў за­ці­каў­ле­ныя пры­ват­ныя струк­ту­ры.

Сва­бод­ны фі­нан­са­вы ры­нак — вы­пус­ціць у сва­бод­нае аба­ра­чэн­не ак­цыі. Ства­рыць но­выя маг­чы­мас­ці збе­ра­жэн­няў, крэ­ды­та­ван­ня, ін­вес­ты­цый для гра­ма­дзян і прад­пры­ем­стваў, са­дзей­ні­чаць зні­жэн­ню крэ­дыт­най пра­цэнт­най стаў­кі.

Раз­віц­цё ма­лых і ся­рэд­ніх га­ра­доў — сты­му­ля­ваць ства­рэн­не но­вых за­во­даў і прад­пры­ем­стваў у рэ­гі­ё­нах. Па­вы­шэн­не ўзроў­ню да­хо­даў і раз­віц­цё іпа­тэ­кі па­він­ны да­зво­ліць сем'­ям на­бы­ваць улас­нае жыл­лё ў ся­рэд­нім за пяць-шэсць га­доў.

Су­час­ная і эфек­тыў­ная дзяр­жа­ва

За­кон ста­не пад­мур­кам бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. Роў­насць усіх пе­рад за­ко­нам і па­дзел ула­даў зро­біць Бе­ла­русь ба­га­тай і ста­біль­най кра­і­най.

Кан­сты­ту­цый­ная рэ­фор­ма — Бе­ла­русь па­він­на быць пар­ла­менц­ка-прэ­зі­дэнц­кай рэс­пуб­лі­кай. Ад­на і тая ж асо­ба не па­він­на зай­маць па­са­ду Прэ­зі­дэн­та больш за два тэр­мі­ны. Ска­ра­ціць паў­на­моц­твы Прэ­зі­дэн­та, якія пе­ра­шка­джа­юць функ­цы­я­на­ван­ню асоб­ных га­лін ула­ды і эфек­тыў­най пра­цы дзяр­жа­вы.

Рэ­фор­ма сіс­тэ­мы мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня — пад­пі­саць Еў­ра­пей­скую хар­тыю мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня. Увес­ці пра­мыя вы­ба­ры мяс­цо­вых кі­раў­ні­коў і зра­біць іх за­леж­ны­мі ад гра­ма­дзян, а не ад чы­ноў­ні­каў з Цэнт­ра.

Не­за­леж­насць су­до­вай ула­ды — за­бяс­пе­чыць не­за­леж­насць су­доў, вы­ка­ра­ніць "тэ­ле­фон­нае пра­ва".

Эфек­тыў­ны дзярж­апа­рат — ап­ты­мі­за­ваць коль­касць чы­ноў­ні­каў, па­вы­сіў­шы зар­пла­ты. Ад­кры­ты кон­курс ста­не адзі­най фор­май най­му на дзяр­жаў­ныя па­са­ды. Усе чы­ноў­ні­кі на пра­ця­гу 5 га­доў прой­дуць ста­жы­роў­кі за мя­жой для вы­ву­чэн­ня най­леп­шых прак­тык.

Элект­рон­ны ўрад — пуб­лі­ка­ваць у ін­тэр­нэ­це бюд­жэ­ты ўсіх уз­роў­няў, зар­пла­ты служ­боў­цаў, ра­шэн­ні су­доў, ін­фар­ма­цыю аб тэн­да­рах, кон­кур­сах на дзяр­жаў­ныя па­са­ды. Па­зба­віць гра­ма­дзян ад бяс­кон­цых да­ве­дак, пя­ча­так, лі­цэн­зій. У но­вай Бе­ла­ру­сі прад­пры­маль­ні­кі змо­гуць рэ­гіст­ра­ваць біз­нес праз ін­тэр­нэт, кож­ны гра­ма­дзя­нін бу­дзе атрым­лі­ваць паш­парт і ін­шыя да­ку­мен­ты за 15 хві­лін.

Гра­ма­дзян­ская су­поль­насць — ства­рыць спры­яль­ныя ўмо­вы для раз­віц­ця не­ка­мер­цый­ных ар­га­ні­за­цый, за­бяс­пе­чыць роў­ны до­ступ да дзяр­жаў­на­га фі­нан­са­ван­ня праз удзел у тэн­да­рах і кон­кур­сах на­роў­ні з дзяр­жаў­ны­мі.

Знеш­няя па­лі­ты­ка. Мір­ная Бе­ла­русь: ад­каз­нае су­сед­ства і нейт­ра­лі­тэт

Бе­ла­русь па­він­на бу­да­ваць раў­на­праў­ныя і ўза­е­ма­вы­гад­ныя ад­но­сі­ны як са сва­і­мі су­се­дзя­мі, так і з ас­тат­ні­мі кра­і­на­мі све­ту. Знеш­няя па­лі­ты­ка па­він­на грун­та­вац­ца на на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­сах і са­дзей­ні­чаць мі­ру і бяс­пе­цы ў на­шым рэ­гі­ё­не.

Са­праўд­ны нейт­ра­лі­тэт — на са­май спра­ве рэа­лі­за­ваць шмат­век­тар­ную знеш­нюю па­лі­ты­ку. Вы­вес­ці з кра­і­ны за­меж­ныя ва­ен­ныя ба­зы і аб'­ек­ты. Бе­ла­русь не бу­дзе ўва­хо­дзіць ні ў якія ва­ен­ныя бло­кі, якія мо­гуць уцяг­нуць яе ва ўзбро­е­ны кан­флікт.

Ад­каз­нае су­сед­ства — вы­бу­доў­ваць доб­рыя і ўза­е­ма­вы­гад­ныя ад­но­сі­ны як з За­ха­дам, так і з Ус­хо­дам, ня­ўхіль­на вы­кон­ва­ю­чы ўзя­тыя на ся­бе між­на­род­ныя аба­вя­за­цель­ствы і па­тра­бу­ю­чы гэ­та­га ад на­шых парт­нё­раў. За­клю­чыць з Еў­ра­са­ю­зам да­мо­ву аб су­пра­цоў­ніц­тве і парт­нёр­стве. Да­маг­чы­ся бяз­ві­за­ва­га рэ­жы­му з боль­шас­цю кра­ін све­ту.

Рэ­гі­я­наль­ная бяс­пе­ка — са­дзей­ні­чаць мі­ру і бяс­пе­цы ў рэ­гі­ё­не. Ума­цоў­ваць і ма­дэр­ні­за­ваць на­шы Уз­бро­е­ныя Сі­лы.

Раз­віц­цё знеш­ніх эка­на­міч­ных ста­сун­каў — ус­ту­піць у Су­свет­ную ганд­лё­вую ар­га­ні­за­цыю, вяр­нуц­ца ў рэ­жым аб­агуль­не­ных прэ­фе­рэн­цый з ЕС, каб за­бяс­пе­чыць бес­пе­ра­шкод­ную рэа­лі­за­цыю на­шай пра­дук­цыі. Вы­бу­да­ваць ганд­лё­вы шлях не толь­кі па­між Ус­хо­дам і За­ха­дам, але і ад "мо­ра да мо­ра" — па­між поў­нач­чу і поўд­нем.

Ад­ра­джэн­не на­цы­я­наль­най куль­ту­ры — ас­но­ва бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­нас­ці

Бе­ла­русь не ста­не ста­біль­най дзяр­жа­вай, ка­лі не бу­дзе грун­та­вац­ца на гіс­та­рыч­ных і куль­тур­ных тра­ды­цы­ях бе­ла­рус­ка­га на­ро­да. Ула­да бу­дзе ад­ра­джаць бе­ла­рус­кую куль­ту­ру і ўма­цоў­ваць на­цы­я­наль­ную са­ма­свя­до­масць як асно­ву бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­нас­ці і на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі.

Пры­яры­тэт­ная пад­трым­ка сфе­ры куль­ту­ры — уста­на­віць пад­атко­выя льго­ты і ства­рыць умо­вы для сва­бод­най рэа­лі­за­цыі іні­цы­я­тыў гра­ма­дзян­скай су­поль­нас­ці і біз­не­су, на­кі­ра­ва­ных на раз­віц­цё бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, мо­вы і на­цы­я­наль­ных каш­тоў­нас­цяў.

Пад­трым­ка бе­ла­рус­кай мо­вы — пры­няць За­кон аб дзяр­жаў­най пад­трым­цы бе­ла­рус­кай мо­вы, ад­крыць На­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, а ў кож­ным рай­цэнт­ры — шко­лу аль­бо гім­на­зію з вы­кла­дан­нем усіх прад­ме­таў на бе­ла­рус­кай мо­ве. Чы­ноў­нік, дэ­пу­тат або кі­раў­нік дзяр­жа­вы аба­вя­за­ны ва­ло­даць дзвю­ма дзяр­жаў­ны­мі мо­ва­мі.

Сва­бо­да сло­ва і дру­ку — зняць іс­ну­ю­чыя бар'­е­ры для ства­рэн­ня сва­бод­най дзей­нас­ці СМІ і жур­на­ліс­таў.

Сва­бо­да ве­ра­выз­нан­ня і па­ва­га да асо­бы — за­бяс­пе­чыць раў­на­праўе для ўсіх кан­фе­сій і на­цы­я­наль­на-куль­тур­ных мен­шас­цяў.

Поў­ны тэкст пра­гра­мы чы­тай­це на www.karatkevіch.by. Ка­лі вы пад­трым­лі­ва­е­це мір­ныя пе­ра­ме­ны, га­ла­суй­це за Тац­ця­ну Ка­рат­ке­віч і пе­ра­ліч­вай­це гро­шы для пра­вя­дзен­ня агі­та­цыі на ра­ху­нак:

КА­РАТ­КЕ­ВІЧ ТАЦ­ЦЯ­НА МІ­КА­ЛА­ЕЎ­НА № 3014555500230

УНП 100633430 ААТ "Бе­ла­рус­банк", Фі­лі­ял №510, код бан­ка 603

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.

Грамадства

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Рэспубліканскі суботнік праходзіць сёння ў Беларусі

Мерапрыемства праводзіцца на добраахвотнай аснове.