Вы тут

Ці сартуеце вы адходы?


Вынікі першай апытанкі

Праб­ле­ма бы­та­во­га смец­ця хва­люе 94,1 % рэ­спан­дэн­таў, 5,8 % ад­ка­за­лі на гэ­та пы­тан­не ад­моў­на. Най­больш знач­ным у праб­ле­ме ўты­лі­за­цыі смец­ця амаль 77 % апы­та­ных па­лі­чы­лі за­брудж­ван­не пла­не­ты; 16 % вы­бра­лі ва­ры­янт «чыс­ці­ня ў два­ры або ў го­ра­дзе»; 6,5 % на­вед­валь­ні­каў на­ша­га сай­та вы­ка­за­лі­ся, што гэ­та яшчэ ад­на маг­чы­масць за­ра­біць гро­шы.


Так­са­ма бы­лі пра­па­на­ва­ны ва­ры­ян­ты ад­ка­зу на пы­тан­не, што трэ­ба зра­біць для та­го, каб паў­сюд­на ўвес­ці раз­дзель­ны збор смец­ця. Тут мер­ка­ван­ні ўжо раз­дзя­лі­лі­ся. Кры­ху менш за па­ло­ву апы­та­ных лі­чаць, што трэ­ба па­вы­шаць агуль­ную куль­ту­ру лю­дзей. За пра­па­но­вы ста­віць больш спе­цы­яль­ных кан­тэй­не­раў і быць больш па­тра­ба­валь­ны­мі да ся­бе і чле­наў сва­ёй сям'і вы­ка­за­лі­ся пры­клад­на па чвэр­ці на­вед­валь­ні­каў. А вось за па­ве­лі­чэн­не коль­кас­ці двор­ні­каў не вы­ка­заў­ся амаль ні­хто.

Тры чвэр­ці тых, хто пра­га­ла­са­ваў, жы­вуць у ста­лі­цы або ў ад­ным з аб­лас­ных цэнт­раў. У не­вя­лі­кім ра­ён­ным го­ра­дзе — 17,6 %. Яшчэ 5,9 % ма­юць вяс­ко­вую рэ­гіст­ра­цыю. Што да ўзрос­та­вай стра­ты­фі­ка­цыі, то кры­ху больш за трэць апы­та­ных — мо­ладзь ва ўзрос­це ад 20 да 30 га­доў. Кры­ху ме­ней бы­ло тых, ка­му ад 30 да 45.

Наш ін­тэр­ак­тыў­ны пра­ект з чы­та­ча­мі працягваецца. Даведацца, на­коль­кі мы «экас­вя­до­мыя», можна з нашай новай апытанкі.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Ірына Старавойтава: За гады суверэнітэту ў Беларусі сфарміравалася свая школа стварэння падручнікаў

Ірына Старавойтава: За гады суверэнітэту ў Беларусі сфарміравалася свая школа стварэння падручнікаў

«Для таго, каб стаць падручнікам, матэрыялы, падрыхтаваныя аўтарамі, праходзяць шмат этапаў экспертызы, абмеркаванняў на дыялогавых пляцоўках з педагогамі, узгадненняў, апрабацыю ва ўстановах адукацыі». 

Рэгіёны

З чым едзе Брэстчына на сёлетні Форум рэгіёнаў

З чым едзе Брэстчына на сёлетні Форум рэгіёнаў

Вобласць падрыхтавала ладны пакет прапаноў удзельнікам форуму.

Памяць

Партызанскі ўнёсак у «Баграціён»

Партызанскі ўнёсак у «Баграціён»

Беларуская наступальная аперацыя пачалася 23 чэрвеня 1944 года.